Съдържание

Общ белтък

LOINC 2885-2
Кратко наименованиеОбщ белтък
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Общ белтък в серум
Мерни единици g/L
Методика Биуретов метод
Други имена Total Protein ; TP
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно
Референтни стойности 66 - 87

Информация за пациенти

Същност на изследването

При този тест се измерва количествено концентрацията на всички белтъци, които се намират в серума /без тези, които участват в процесите на съсирването/. Най-голямата част от серумните протеини са албумин и имуноглобулини /главно IgG, IgA и IgM/. При измерването се включват и много други белтъци, но те не са повече от 5% от общото количество. Биологичните течности и особено кръвната плазма съдържат разнородна смес от белтъци в различна концентрация, като някои от тях са в много малко количество (ензими, хормони и др.). Понастоящем над 100 вида серумни белтъци са с изяснена структура, молекулна маса и физикохимични свойства. При значителен брой от тях са уточнени биологичната функция и клиничното им значение за практиката, въведени са специфични методи за доказването им и за определяне на тяхното ниво в серума. Тези белтъци се обозначават като индивидуални серумни белтъци. Общият серумен белтък включва всички белтъци в кръвта без тези на кръвните клетки / на хемоглобина/ и без фибриноген.

Защо и кога се изследва?

Функцията на серумните белтъци е да подържа осмотичното налягане на извънклетъчното пространство, да участват в пренасянето на жизнено важни съставки до прицелните органи и тъкани и като имуноглобулини да се включват в хуморалния имунитет.

Общият белтък в серум се измерва, за да даде представа за общата имуноглобулинова концентрация [ общ белтък ] - [ албумин ] = [ глобулини ]. Общият белтък се включва в „чернодробни функционални тестове“, тъй като някои хронични чернодробни заболявания предизвикват увеличение на имуноглобулиновата концентрация, което води до увеличение на общия бетък;

Общ белтък се измерва:

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Интерференция: повишен билирубин и липемия водят до негативна интерференция; хемолизата – до позитивна интерференция.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Причини за измерване на повишени стойности на общия белтък могат да бъдат:

Понижени стойности на общия белтък:

Измерването на общия белтък няма голяма диагностична значимост. При наличие на патологични отклонения е необходимо изследване на основните компоненти –албумин и имуноглобулинови класове, както и съответни индивидуални белтъци.

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори