Съдържание

Пълна Кръвна Картина

Въпреки, че това понятие е широко разпространено, по-правилно е да се използва само понятието „кръвна картина“, т.к. броят на показателите, които се изследват зависи от методичните и апартни възможности на конкретната клинична лаборатория. В лаборатория Цибалаб предлагаме Кръвна картина с 22 показателя. Изследването обхваща изброяване на кръвните клетки (левкоцити, еритроцити, тромбоцити), диференциално броене на левкоцитите в процент и абсолютен брой, определяне на концентрацията на хемоглобин, хематокрит, математически показатели на еритроцитите и тромбоцитите. Показателите на кръвната картина не са специфични за дадено болестно състояние. Променят се при различни заболявания: анемични състояния, възпалителни и инфекциозни заболявания с различен произход, злокачествени кръвни заболявания и други.

Левкоцити (WBC)

Върху броя на левкоцитите оказват влияние възраст, хранене, емоции, физическо напрежение. Показват и денонощни колебания.

Лимфоцити (LYM)

Неутрофилни гранулоцити(Neu)

Еозинофилни гранулоцити (ЕОS)

Базофилни гранулоцити (Baso)

Моноцити (MO)

Еритроцити (RBC)

До голяма степен броят им зависи от пол, възраст, надморска височина и други.

Хемоглобин (HGB)

Нивото му зависи от пол, възраст, надморска височина и други.

Концентрацията му в кръвта е ниска при анемии. Повишава се успоредно с броя на еритроцитите при заболяването еритремия. Като вторично състояние концентрацията на хемоглобина може да се повиши при “белодробно сърце“, вследствие хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, сърдечна декомпенсация и други.

Хематокрит (HCT)

Дава информация за обемното участие на кръвните клетки (предимно еритроцити) в общия обем кръв. Намалява при анемии, повишава се при състояния, протичащи с увеличение на еритроцитите.

Среден обем на еритроцитите (MCV)

Намален е при някои видове анемии, напр. желязодефицитната анемия, а увеличен при други, напр. пернициозна анемия.

Средно съдържание на хемоглобин в еритроцита (MCH)

Дава информация за хемоглобиновото съдържание в еритроцитите. Има значение за оценяване на анемичните състояния. Препоръчително е резултатите от МСН да се тълкуват съвместно с тези на MCV.

Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC)

Показва средната концентрация на хемоглобин в даден обем от еритроцити. От значение е при анемични състояния: намаление се нблюдава при хипохромни анемии, а увеличение при микросфероцитоза и други.

Ширина на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им (RDW)

Увеличението е количествена мярка за анизоцитоза на еритроцитите (наличие на еритроцити с различна големина, която е извън физиологично допустимите граници). RDW под долна референтна граница не съдържа информация.

Тромбоцити (PLT)

Наричат се още кръвни плочици. Първична тромбоцитопения (намален брой) се наблюдава при болестта на Верлхоф. Вторична тромбоцитопения - при инфекциозни заболявания, отравяния с химични вещества и медикаменти, левкози и други. Тромбоцитозата (повишен брой) също бива първична (резултат от увреждане на стволовата клетка) и вторична - при хронични възпалителни процеси, карциноми, при спленектомия (отстраняване на далака) и други.

Среден обем на тромбоцитите (MPV)

Обемното участие на тромбоцитите (PCT)

PCT - Обемното участие на тромбоцитите в общия обем кръв (аналогично на хематокрита).

Ширина на разпределение на тромбоцитите по обем (PDW)

Резултатите от PDW трябва да се тълкуват заедно с данните за MPV.