Алкална фосфатаза

LOINC 6768-6
Кратко наименованиеАлкалана фосфатаза
Пълно наименование на тестаАктивност на Алкалана фосфатаза в серум или плазма
Мерни единици U/l
Методика Колориметричен, p-нитрофенол
Други имена ALP,AF, АФ
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно
Референтни стойности мъже 40-130; жени 35-105
ДецаСтойност
0-14 дни90-275
15дни-1 год.134-518
1- 10 год.155-370
10-13 год.140-460
13-15 год.Ж 62-280;М 127-520
15-17 год.Ж 54-130;М 90-365
17-19 год, Ж 50-95; М 60-165

Информация за пациенти

Алкалната фосфатаза /ALP/ е цинк съдържащ металоензим, който се активира от Mg2+ и други двувалентни йони. Алкалната фосфатаза е ензим - хидролаза, който катализира хидролизата на различни фосфатни естери с рН-оптимум в алкалната област. Този ензим има различни изоформи, някои от които са истински изоензими, т.е. кодирани от различни гени. ALP е широко разпространена в различните тъкани на тялото, като специално се свързва с костите (остеобласти/; тънките черва /мукозните клетки/; черния дроб /клетките на жлъчната система/; плацентата; бъбреците /проксималните тубули/ . Костната, чернодробната и бъбречната изоформи имат еднаква аминокиселинна последователност /кодирана от хромозома 1/, но различна въглехидратна съставка. Чревната и плацентарната форма имат подобна първична структура /кодирана от хромозома 2/. Варианти на плацентарен изоензим понякога се експресират при пациенти с злокачествени образувания /т.нар. изоензим на Regan/. АФ, която нормално присъства в плазмата е в приблизително еднакви количества от хепатобилиарен и костен произход.

В костите ALP е свързана с минерализацията, вероятно чрез катализиране на образуването на фосфати от пирофосфати. В червата има данни, че участва в транспорта на липиди.

В детската възраст и при бременност серумната активност на АФ е 2-3 пъти по-висока в сравнение със стойностите при възрастни, което е нормално (физиологично). При деца и подрастващи това е свързано с растежа на костите, а при бременни по-високите стойности призхождат от плацентата.

Защо и кога се изследва?

  • При жълтеница /иктер/ Установяват се високи стойности в серума, главано при холестаза / за разлика от хепатоцелуларни нарушения/ като причините могат да бъдат интрахепатални / като напр. цироза/ или екстрахепатални / като напр. Карцином на панкреаса ангажиращ жлъчния канал/. Нивата на АФ в серума не могат да диференцират причините за повишените активности.
  • При костни заболявания и нарушение на калциевата хомеостаза. АФ се повишава при рахит, костни метастази, остеомалация и болестта на Paget.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. АФ се изследва в кръвен серум или хепаринизирана плазма. Плазма от цитратна, оксалатна или ЕДТА кръв не трабва да се изполва поради свързване на активиращи катийони. Активността в серума е стабилна при стайна температура само 4 часа!

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Референтните интервали са различни при мъже и жени и са по високи при деца ( виж таблицата ). Стойностите на ALP са по-високи при бременни / около 3х в последния триместър/. Интраиндивидуалните вариации на ALP в серума са 25.4%; интериндивидуалните вариации – 6.7%. Източници на вариации – тъй като ALP е цинк съдържащ ензим, може да се наблюдава ниска активност при пациенти с цинков дефицит; при болест на Wilson ALP може да бъде много ниска поради конкуренцията между медта и цинка.

  • Повишени активности на ALP могат да бъдат причинени от:
  • хепатобилиарни заболявания /със или без жълтеница/: цироза /първична или вторична/; инфилтративни състояния; интрахепатални тумори; билиарна атрезия; билиарна обструкция от жлъчно-каменна болест, холангит или карцином на панкреаса.
  • Костни заболявания: болест на Paget; рахит, остеомалация, бъбречна остеодистрофия, тумоли или метастази; първичен хиперпаратироидизъм.
  • Други нарушения: при метастази в черния дроб и костите от различни злокачествени заболяваия, при бременност.

Понижени стойности на ALP са необичайни, но могат да се наблюдават при цинков дефицит; хипотироидизъм и хипофосфатазия.

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

biochemistry/alkalna_fsfataza.txt · Последна промяна: 07.04.2016 12:49 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki