Орален ГлюкозоТолерантен Тест ( ОГТТ )

Кръвната захар е разпространено название, което отразява концентрацията на глюкоза в кръвообращението. Поддържането на нивото на кръвната захар в определени граници е много важно за правилното функциониране на всички органи и тъкани в човешкия организъм. Изследването на глюкозата на гладно, невинаги може да даде информация за това, дали има непроявен, латентен диабет или преддиабетно състояние на влошен глюкозен толеранс Глюкозотолерантният тест (орален глюкозотолерантен тест, ОГТТ) се прави при съмнение за диабет или нарушен глюкозен толеранс. Този тест може да се използва и за диагностициране на гестационен диабет (диабет по време на бременност).Тестът е информативен, с ниска цена и лесен за провеждане. Може да се допълни и с HOMA-INDEX ЗА ОЦЕНКА НА ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ (IR)

По време на теста се изследва нивото на глюкозата на гладно,след което пациента изпива 75 грама (глюкозата трябва да бъде изпита в рамките на не повече от 5 минути-наведнъж или максимално на 2-3 пъти). След това се измерва кръвната захар - двукратно (на първия и втория час). В условията на недостатъчност или резистентност на тъканите към инсулина, кръвната захар се задържа трайно висока

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

Глюкозотолерантен тест се провежда в следните случаи:

Други причини за провеждане на орален глюкозотолерантен тест (ОГТТ)  са:

Необходима ли е предварителна подготовка?

Изисквания при провеждане на глюкозотолерантен тест:

Пробата се взима от капилярна кръв . Тестът може да се проведе и с венозната кръв, но в такъв случай е възможно получаване на по-ниски стойности в сравнение с капилярната (1,0-2,0mmol/l). Какво ще усещате по време на изследването?

Има ли рискове от провеждането на изследването?

Резултати от проведеното изследване:

Нормални стойности: У здрави индивиди стойностите на кръвната захар на гладно са за венозна кръв от 3.8 до 6.1mmol/l, а за капилярна от 3.5 до 5.5mmol/l. Стойностите на кръвната захар се повишават 1-2 часа след приемане на храна. 

Първи час

Втори час

Отклонения от нормата: Високите нива на кръвна захар може да се дължат на:

Ниските нива на кръвна захар може да се дължат на:

Кога не трябва да провеждате изследването?

Глюкозотолерантният тест не се провежда в следните случаи: