β2 МИКРОГЛОБУЛИН (ΒMG)

β2-микроглобулинът e нискомолекулярен белтък. Причислява се към HLA системата (-А1-B и -С антиген). Може да бъде доказан във всички телесни течности, включително в кръвта и урината. Филтрира се през гломерулите и се реабсорбира в клетките на проксималния тубул. Нормално в урината се съдържат следи от β2-микроглобулин.

Информативно съдържание и клинично значение

Доброкачествени заболявания:

Използва се като туморен маркер при малигнените заболявания на лимфната система:

Концентрацията на β2-микроглобулин в серума корелира с големината на туморната маса и стадия, има прогностично значение и отразява до голяма степен успеха от лечението.

Повишено ниво на β2микроглобулин е описано още при карцином на:

Референтни граници: 0.9 – 2.0 mg/l