CA 72-4

CA 72-4 Тестът Са 72-4 позволява да се изследва ТАG (tumor- associated glycoprotein) 72, гликопротеин, приличащ на муцин и свързан с гастро-дуоденалните и овариални карциноми, с помощта на 2 моноклонални антитела.Тези антитела реагират със следните тъкани:

Клинично значение

Карцином на стомаха- диагностична чувствителност от 28-80%, по-често 40-46%. Нивото на Са 72-4 корелира със стадия на заболяването.След резекция на тумора концентрацията на Са 72-4 спада, до нормализиране.В 70% от случаите при рецидив, концентрацията на Са 72-4 се повишава преди или по време на клиничните прояви. Според някои проучвания, нивата на Са 72-4 в предоперативния период, имат прогностично значение. Овариален карцином- в литературата се посочва диагностична чувствителност от 47-80%.При някои овариални карциноми чувствителността на Са 72-4 е по-висока от тази на Са 125.Използването на двата маркера едновременно , увеличава диагностичната чувствителност. Коло-ректален карцином- диагностична чувствителност 20-41%. Нивата на Са 72-4 са в корелация с клиничния стадий на заболяването.При тотална резекция на тумора, концентрацията на Са 72-4 бързо пада.При частична резекция, концентрацията остава завишена.Успоредното изследване на Са 72-4 и СЕА, позволява да се повиши диагностичната чувствителност от 78% до 87% и да се проследи постоперативното развитие. Доброкачествени заболянания, при които може да се установят завишени нива на Са 72-4 са:

Референтни граници: до 6.9 U/ml