Туморен маркер S100

S-100 са група кисели протеини с ниска молекулна маса, свързващи вътреклетъяния калций. S-100 протеини се срещат в ЦНС ( Главен мозък ), глиалните и Швановите клетки, меланоцитите, Лангерхансовите клетки, скелетните мускули, миокарда и бъбречната тъкан. Функцията им не е добре дефинирана, но се свързва с клетъчното делене и диференциация.

Повишени стойности на S-100 се наблюдават при:

1.Използване на S-100 като маркер за Малигнен меланом. Злокачественият меланом е най-агресивния тип кожен рак, произхождащ от пигмент продуциращите меланоцити.

2. Използване на S-100 като маркер за травматично мозъчно увреждане: Всяка година повече от 3 милиона човека в Европа, САЩ и Япония преживяват травми, включващи и травматично мозъчно увреждане. Диагностичният алгоритъм при пациенти с умерени и тежки травматични мозъчни увреждания е ясен – краниална компютърна томография (Скенер на глава), хоспитализация. При пациентите с леки травматични мозъчни увреждания, които са 80-90% от всички с травми на главата, включването на скенер рутинно в диагностичния алгоритъм не е оправдано, поради високата цена и факта, че само при 5% от тях се откриват посттравматични интракраниални лезии (кръвоизливи, мозъчен оток и др.). Точно при тези пациенти с леки травматични мозъчни увреждания може да се използва изследването на S-100 като обективен биомаркер, който при резултат в референтни стойност изключва наличието на интракраниални лезии (ССТ позитивни) с много висока вероятност. Важно изискване при изследване на S-100 е материал за изследване да се вземе в рамките на 3 часа след травмата, тъй като маркерът е с много кратък полуживот.