Съдържание

P2Y12 rec. blockade test(Тромбоцитна агрегация при пациенти приемащи P2Y12 - инхибитори)

LOINC 53813-2
Кратко наименование P2Y12 rec. blockade test
Пълно наименование на теста Измерване на Тромбоцитна агрегация при пациенти приемащи P2Y12 - инхибитори
Мерни единици PRU
Методика Турбидиметрично измерване на индуцирана тромбоцитна агрегация.
Други имена ADP test, P2Y12 test
Материал Цитратна кръв (пълна венозна кръв във вакутейнер с 3.2% натриев цитрат - синя капачка)
Условия за транспорт и стабилност до 6 часа
Условия за пробовземане Кръв се взема поне 5 дни след начало на терапията
Референтни стойности <80 опасност от кървене; 90-208 терапевтичиен диапазон ; >210 намален терапевтичен отговор

Информация за пациенти

Същност на изследването

Лекарствените средства от групата на антиагрегантите оказват своя терапевтичен ефект, въздействайки по различен начин върху тромбоцитите. Механизмът на действие на P2Y12 - инхибиторите е различен от този на Аспирина. Те се свързват с разположения на тромбоцитната повърхност рецептор за АДФ - P2Y12, и така потискат АДФ-индуцираната тромбоцитна агрегация. Известни лекарства от тази група са Сlopidogrel, Рrasugrel (трета генерация перорален тиенопиридин), Тicagrelor (от групата на циклопентил-триазолопиримидините) и Сangrelor (за интравенозно приложение). Приложението на тези медикаменти изисква индивидуално дозиране според степента на инхибиране на тромбоцитите. P2Y12 receptor blockade test е лабораторен тест, предназначен за измерване степента на антиагрегантния отговор при пациенти, приемащи P2Y12 – инхибитори. Изследва се степента на подтискане на тромбоцитното слепване като ефект на медикамента.

Защо и кога се изследва?

Доказано е, че при остър коронарен синдром (ОКС) и при перкутанна коронарна ангиопластика (PCI) едновременното лечение с аспирин и клопидогрел намалява риска от последващи сърдечно-съдови инциденти, в сравнение с изолираното приложение на аспирин. Резултати от различни клинични проучвания показват:

Подобно на аспирин, и за клопидогрел има данни за недостатъчна ефективност при блокиране на тромбоцитната агрегация. Стандартните изследвания на тромбоцитната функция показват в 5-10% (според някои автори до 19%) пълна резистентност и в около 25% наличие само на частичен отговор към клопидогрел. Възможни причини за резистентност са:

P2Y12 receptor blockade test не може да се използва при следните случаи:

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна с 3.2% Na цитрат (синя капачка). За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет 5 дни след началото на терапията.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Резултатите от теста се отчитат като P2Y12 реакционни единици (РRU), които се изчисляват като функция на степента на агрегация. Те трябва да се тълкуват във връзка с други лабораторни и клинични данни на разположение на лекаря.

< 80 PRU Опасност от кървене
90 - 208 РRU Добър терапевтичен отговор
над 210 РRU Недостатъчен терапевтичен отговор

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Ориентировъчна таблица за сроковете за изследване след начало на терапията

Clopridogrel (Plavix) изследване след начало на приема
доза 75 mg 7 дни
доза 300 mg 8 часа след bolus
доза 600 mg 6 часа след bolus
Ticlopidine (Ticlid) изследване след начало на приема
250 mg 2 часа
Prasugrel(Effient) изследване след начало на приема
5 mg 5 дни
10 mg 5 дни
60 mg 1 час след bolus

Информация за партьори