Протеин С (Protein C)

LOINC 27818-4
Кратко наименованиеПротеин С
Пълно наименование на тестаТест за активност на Протеин C
Мерни единици %
Методика Хромогенен метод
Други имена Протеин C, Protein C
Материал Цитратна кръв
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане през целия ден
Референтни стойности 70-140

PC e витамин К-зависим когулационен инхибитор, който регулира активността на фактори Vа и VIIIа. Намира се в неактивна форма в плазмата. Физиологичният активатор на PC е тромбинът, свързан с тромбомодулин. За да прояви напълно антикоагулантния си ефект PC изисква наличие на кофактор - Протеин S (PS).

Активираната форма на РС има съществено значение за регулиране на:

При намалена активност на PC или при резистентност спрямо активираната форма на протеина, се нарушава антикоагулантната му функция и рязко нараства рискът от възникване на Тромбози.

Вродени дефекти

Генетични варианти, свързани с недоимък на PC са:

Хетерозиготният дефицит на РС бива 2 типа: тип I (намалена биологична активност и концентрация на антигена РС) и тип II (намалена е само активността при запазена концентрация на антигена);

-тежко дисеминирано вътресъдово съсирване;

-венозни тромбоемболии интраутеринно – усложнение, което завършва със смърт на плода;

Придобити заболявания и състояния, свързани с намалена активност на РС:

Лечението с кумаринови препарати е свързано както с понижена активност на РС, така и на другите vit.К-зависими коагулационни фактори, поради което рискът от тромбози при тези условия е малък.

Съгласно препоръките на „Конфедерацията на европейските общества по клинична химия“ в набора пресяващи лабораторни изследвания за вродени тромбофилии е включен и протеин С.

Изследване на РС трябва да се извършва най-рано 10 дни след тромботичен инцидент, както и 10 дни след прекратяване антикоагулантно лечение с кумаринови препарати.