АНЦА (Антитела срещу цитоплазмени антигени на човешки неутрофили)

Неутрофилите са най-разпространените бели клетки, които фагоцитират (поиглъщат и смилат) проникнали чужди микроорганизми. Те съдържат голям брой протеолитични ензими и друг ибиологично активни продукти (рецептори, адхезионни молекули и др.), разположени в специализирани гранули, чрез които осъществяват тези процеси. Доказано е, че 5 от тези белтъци са мишени на АНЦА: протеиназа 3 (PR3), миелопротеиназа (МРО), катепсин G, еластаза, лактоферин и BPI.

Най-чести са анти-PR3/сАНЦА и анти-МРО/рАНЦА. Изследват се чрез ELISA и индиректна имунофлуоресценция (ИИФ).

Клинично значение

Кога трябва да се изследват АНЦА?

При налични клинични симптоми, чувствителността на положителните АНЦА е около 95 %, а специфичността - около 90 % за диагнозите грануломатоза на Wegener или микроскопски полиангиит.