Анти- SSA /Ro и анти- SSB /La

Това са автоантитела от групата на анти-нуклеарните автоантитела. Те са насочни срещу екстрахируеми нуклеарни антигени (ЕНА), разположени както в ядрото, така и в цитоплазната. Абревиатурата SSA ( Sjogren Syndrome Antigen) подсказва и най-честата болест, при която тези автоантитела имат диагностична стойност.

SSA (Ro52 и Ro60) антигените често лошо се експресират в ядрата на Hep-2 клетъчните подложки и могат да бъдат „изпуснати” при ИИФ изследване (фалшиво отрицателен АНА скрининг). Изследването за Anti-SSA/Ro с имуноензимен метод е задължително, особенно ако има реални клинични подозрение за Синдром на Sjogren или СЛЕ.

Образуването на анти-SSA/Ro, а не клиничната изява на някои болести като СЛЕ, Синдром на Sjogren, се асоциира с наличието на някои генни дефекти в комплементната система (напр. хомозиготи по С2 дефицит и С4 дефицит).

Клинична значимост

Анти-La автоантитела се установяват при 10-15% от болните със СЛЕ и се асоциират с късно проявила се болест, вторичен синдром на Sjogren и неонатален лупусен синдром.