ХБДХ-Хидроксибутиратдехидрогеназа

Изследването на активността на ХБДХ (изоензими ЛДХ1 + ЛДХ2) дава по-специфична информация в сравнение с ЛДХ. Активността в кръвта се повишава при миокарден инфаркт и тромбоза на белодробната артерия в по-голяма степен отколкото повишаването на активността на общата ЛДХ. Повишава се също и при хемолиза (мегалобластни анемии при недоимък на витамин В12 и фолат).

Подобно на ЛДХ и ХБДХ е неспецифичен показател в диагностиката на миокардния инфаркт е изместен от други по-специфични показатели – креатинкиназа, МВ – изоензим на КК, тропонини. Все още се ползува при проследяване хода на заболяването при болни с белодробни тромбози.

biochemistry/hbdh.txt · Последна промяна: 11.10.2012 12:47 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki