Кисела фосфатаза

Киселата фосфатаза е ензим (хидролаза), който катализира хидролизата на различни фосфатни естери с рН-оптимум в киселата област.

Киселата фосфатаза се намира във високи концентрации в простатата, костите, кръвните клетки, слезката и др. Познати са няколко молекулни варианта на ензима (изоензими), от тях с най-голямо значение за диагностиката е простатният изоензим.

Определянето на киселата фосфатаза се използва в диагностиката на злокачествените заболявания на простатата и проследяване на лечението им. Повишените стойности на ензима са характерни за напредналите карциноми на простатата, за ранната диагноза на същите по-голямо значение има изследването на простатния изоензим на киселата фосфатаза. Повишени стойности на киселата фосфатаза може да има и при костни тумори, метастази, други болести на костите със засилен костен обмен, болести на кръвта и др.

biochemistry/kis_fosfat.txt · Последна промяна: 10.10.2012 15:08 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki