Триглицериди

Триглицеридите са естери на тривалентния алкохол глицерол. Поради слабата си разтворимост триглицеридите (също както и холестеролът и холестероловите естери) се срещат в серума изключително свързани в липопротеини.

Повишени стойности на триглицеридите (хипертриглицеридемия):

  • - Бременност, медикаменти подтискащи овулацията.
  • - Първични хиперлипопротеинемии, в резултат на забавен обмен на хиломикрони или VLDL в плазмата.
  • - Вторични нарушения на липидния транспорт - захарен диабет, нефрозен синдром, хипотиреоидизъм, алкохолизъм, затлъстяване, панкреатити и др.

Понижени стойности на триглицеридите (хипотриглицеридемия):

  • Хронично недохранване, тежки хронични заболявания, малабсорбционни състояния и др.

Определянето на триглицеридите има важно клинично значение, тъй като те имат значението на самостоятелен рисков фартор за развитието на атеросклерозата. Изследването на т. нар. липиден статус (респ. холестерол - профил) включва определяне на общия холестерол, HDL-, LDL- и VLDL-холестерола и триглицеридите. Изследването се извършва сутрин на гладно, предхождано от 12 часов период на глад и бедна на мазнини вечеря.

biochemistry/trigliceridi.txt · Последна промяна: 11.10.2012 11:59 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki