Това е стара версия на документа!


Протромбиново време/INR

РТ се отнася към групата на хемостазните клиничнолабораторни показатели. Представлява скринингов (пресяващ) тест за оценка на активността на факторите от т.нар. външна система на кръвосъсирването (ф.II, V, VII и X;).

Принцип на анализа: след прибавянето на излишък от калциев тромбопластин към бедна на тромбоцити цитратна плазма съсирването зависи от останалите фактори, участващи във външната система. Измерва се времето в секунди, изминало от добавянето на реактива към плазмата до формирането на съсирек . Резултатите се изразяват в секунди (sec), проценти (%) и INR (International Normalized Ratio).

Индикации за изследване на РТ са:

 • контрол на промените в кръвосъсирването при лечение с антагонисти на vit.K (кумаринови антикоагуланти);
 • установяване на причината и локализиране на нарушението при тромбоемболични заболявания;
 • установяване на причината и локализиране на нарушението при хеморагични диатези;
 • ДИК-синдром;
 • за текущ контрол при нарушена чернодробна функция;
 • изключване на нарушения в процеса на кръвосъсирване преди оперативни намеси;
 • съмнение за нарушение в кръвосъсирването вследствие вроден недоимък на факторите от външната система;

Удължено РТ (sec)

 • терапия с кумаринови антикоагуланти;
 • лечение с хирудин и аргатробан;
 • нарушена чернодробна функция;
 • дефицит на ф.VII (болест на Оwren), ф.II, V, или X;
 • хипо- или афибриногенемия;
 • наличие на инхибитори на кръвосъсирването;
 • дефицит на vit.K;
 • ДИК-синдром;
 • уремия, амилоидоза;

Скъсено РТ (sec)

Няма клинично значение. Може да се наблюдава:

 • през последните месеци на бременността;
 • при предозиране на vit.K;
coagulation/inr.1355473218.txt.gz · Последна промяна: 16.04.2014 11:07 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki