Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
coagulation:inr [14.12.2012 10:20]
admin
coagulation:inr [06.06.2019 10:36] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Протромбиново време/​INR ====== ====== Протромбиново време/​INR ======
  
-РТ се отнася към групата на **хемостазните клиничнолабораторни показатели**. Представлява **скринингов (пресяващ) тест** за оценка на активността на  факторите от т.нар. външна система на кръвосъсирването (ф.II, V, VII и X;).  
  
-Принцип на анализа: след прибавянето на излишък ​от калциев тромбопластин към бедна на тромбоцити цитратна плазма съсирването зависи ​от останалите фактори, участващи във външната система. Измерва се времето в секунди, ​изминало от добавянето ​на реактива  ​към плазмата до формирането на съсирек ​Резултатите се изразяват в секунди (sec), проценти ​(%) и  INR (International Normalized Ratio).+^LOINC ​ |5902-2 PT sec / 6301-6 INR  | 
 +ратко наименование|PT| 
 +^Пълно ​наименование на теста|Протромбиново време | 
 +^Мерни единици  |проценти (%), INR  | 
 +^Методика  ​|Коагулометричен ​   | 
 +^Други имена ​ |Тромбопластиново време, Време по Quick  | 
 +^Материал ​ |Венозна или ​капилярна кръв с разреждане 1:10 (3.2% натриев ​цитрат/ вакутейнер синя капачка);​ Отделена ​цитратна плазма ​ | 
 +словия за транспорт и стабилност ​ ​|Отделена плазма се транспортира до 4ч. при 15-25°С. Стабилна е до 24часа, съхранена в хладилник. | 
 +словия за пробовземане ​|Сутрин до 10 часа на гладно 
 +^Референтни стойности  ​|70-130%,​ 11 – 15 secINR  0.8 – 1.2; Терапевтични граници: 2 - 3.5  | 
 +===== Информация за пациенти ​=====
  
-Индикации за изследване на РТ са:+==== Същност на изследването ==== 
 +Протромбиновото време (PT) е eдин от показателите за състоянието на системата на кръвосъсирване. Представлява времето,​ за което се съсирва плазмата на пациент,​ след прибавяне на съответни реактиви. ​Измерва се в секунди, но резултатът може да се изразява по няколко начина - секунди (sec.), процент (%), INR и др. 
 +PT се отнася към пресяващите коагулационни тестове,​ които позволяват да се прецени ​ нарушена ли е съсирваемостта на кръвта и в каква посока (хипо- или хиперсъсирваемост). 
 +==== Защо и кога се изследва?​ ==== 
 +Показания ​за изследване на  РТ са:   
 +  * лечение с индиректни антикоагуланти (Синтром и др.); 
 +  * склонност към кървене;​ 
 +  * тромбоемболични заболявания;​ 
 +  * ДИК - синдром;​ 
 +  * нарушена чернодробна функция;​ 
 +  * преди инвазивни медицински манипулации или операции;​ 
 +  * вроден дефицит на фактори на кръвосъсирването – хемофилия и др.;
  
-  * контрол на промените в кръвосъсирването при  ​лечение с антагонисти на vit.K (кумаринови антикоагуланти);​ +==== Условия за взимане на материалподготовка и манипулация ====
-  * установяване на причината и локализиране на нарушението при тромбоемболични заболявания;​ +
-  * установяване на причината и локализиране на нарушението ​при хеморагични диатези;​ +
-  * ДИК-синдром; +
-  * за текущ контрол при нарушена чернодробна функция; +
-  * изключване на нарушения в процеса на кръвосъсирване ​преди оперативни намеси;​ +
-  * съмнение за нарушение в кръвосъсирването вследствие вроден недоимък на факторите от външната система;​+
  
-**Удължено ​РТ (sec)**+  ​Взема се **венозна или капилярна кръв** с антикоагулант (натриев цитрат),​ от която се отделя плазма. 
 +Желателно е кръвта да се вземе **сутрин до 10 часа на гладно**. Необходимо е пациентът да даде информация,​ ако приема лекарства,​ повлияващи ​ кръвосъсирването. 
 +  * Теста може да се извърши и с **пълна** ​без антикоагулант ​__**капилярна кръв**__,​ при пациенти на които се проследява терапията. Това е допустимо с оглед на по-малко венозни манипулации. Необходимо е да се знае, че най-точни резултати се получават при извършване на изследването от венозна кръв.
  
-  * терапия с кумаринови антикоагуланти+==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== 
-  * лечение ​с хирудин и аргатробан; + 
-  * нарушена ​чернодробна ​функция; +Клинично значение имат нарушения в посока към ​удължаване времето на съсирване (PT над 15sec.). 
-  * дефицит на ф.VII (болест на Оwren),  ф.II, V, или ​X; +Резултат ​извън референтните стойности при пациенти,​ които не приемат лекарства, повлияващи РТ, насочва към дефицит на конкретни фактори,​ участващи в процеса на кръвосъсирване (фактор VII, X, V, протромбин и фибриноген). 
-  ​* ​хипо- или афибриногенемия+РТ-тестът е особено подходящ за мониториране на орална ​антикоагулантна терапия с кумаринови препарати,​ т.к. е чувствителен на промяна в концентрацията на витамин К зависимите фактори на  кръвосъсирването. 
-  * наличие на инхибитори на кръвосъсирването;​ + 
-  * дефицит на  ​vit.K+==== Често задавани въпроси ==== 
-  * ДИК-синдром; + 
-  * уремияамилоидоза;+**Защо ​ INR резултатът ​е важен?**  
 +Най-точният начин на изразяване на протромбиновото време е INR (International normalized ratio или международно нормализирано отношение).Според INR стойността лекарите определят дозата на лекарствата и  интервала до следващото контролно изследване. 
 + 
 +**Може ли по  INR резултат да се определя дозата на Аспирин?​*
 +Изследването ​на INR има голямо значение единствено при контрола на лечение с орални антикоагуланти, известни като кумаринови препарати или антагонисти на витамин К, какъвто например е Синтрома. При терапия с антиагреганти (Ацетизал=Аспирин,​ Клопидогрел и др.) или при употребата ​на хепарини INR не е приложим показател ​и не отразява ефекта на тези лекарства. 
 + 
 +**Колко често трябва да се изследва протромбиново време? ​ **                 
 +В началната фаза на лечението изследването е ежедневно или най-малко 4-5 пъти седмично. Това продължава докато се достигне стабилност ​ в стойностите на  INR при постоянна доза от лекарството. Голям брой ​фактори – диетични, генетични,​ лекарствени средства,​ алкохол,​ могат да усилят или намалят ефекта на кумаринитеЗатова честотата на изследване е  индивидуална. Обикновено ​ INR трябва да се проследява през интервали не по-големи от 1 месец. 
 + 
 +===== Информация за лекари ===== 
 + 
 +Тромбопластините (реактивите,​ които се използват за измерване на РТ), произеждани от разрични ​фирми, имат различна чувствителностКогато тромбопластинът е с по-ниска чувствителностРТ няма да се удължи докато активността на коагулационните фактори не намалее силно. Обратно,​ ако тромбопластинън има ​ висока чувствителност,​ РТ ще се удължи още при умерено намаление на нивата на факторите на съсирване. Това води до получаване на разлики в резултатите за РТ (изразено като % и секунди) между различните лаборатории. За преодоляване на този проблем беше въведено т.нар. Международно нормализирано отношение - INR (**I**nternational **N**ormalized **R**atio). При дозиране на антикоагулантната терапия с индиректни антикоагуланти е важно да се постигнат терапевтични нива именно на INR-стойностите. 
 + 
 +INR – терапевтичен интервал при пациенти на лечение с Антагонисти на витамин К: 
 + 
 +{{:​coagulation:​inr.jpg?​500|}} 
 + 
 +Контролът на терапията при лечение с витамин К антагонисти е непълен,​ ако се използва само изследване на РТ/INR. Понижаването на ф.IX от индиректните антикоагуланти ​е причина ​ за удължаване и на аРТТ (РТ не е чувствителен показател за ф.IX). Затова,​ когато се използват лекарствени средства от тази група** трябва да се изследват и двата теста (PT+aPTT)** с цел да се добие по-точна представа за  настъпилата хипосъсирваемост. ​**Удължаването ​на АРТТ при ​лечение с кумаринови препарати не трябва да превишава R = 1,5.** 
 +(Появата на кръвоизливи при РТ/INR в терапевтичен интервал може да насочи вниманието към дефицит на ф.IX.) 
 + 
 +Антикоагулантният ефект на кумарините се характеризира с висока интра- и интериндивидуална вариация,​ което е резултат от генетично детерминирани полиморфизми в обмяната ​им. В лаборатория Цибалаб предлагаме** два PCR-теста за определяне ​на генетичната чувствителност ​към кумаринови антикоагуланти** –   ​мутация VKORC1 и мутация CYP2C9. 
 +  
 +Генетични варианти на генa за **витамин К епоксид редуктаза комплекс 1 (VKORC1)** оказват влияние върху чувствителността към кумаринови антикоагуланти (acenocoumarol-Sintrom,​ warfarin-Coumadin и phenprocoumon-Marcumar). В зависимост от установеният генотип кумариновата чувствителност се определя като
 + 
 +  * Ниска – при хомозиготи по нормалния алел
 +  * Умерена - при хетерозиготи, необходимо е намаляване на дозата Sintrom ​ или Coumadin с 21-28%
 +  * Висока – при хомозиготи при мутантния алел, ​ необходимо е намаляване на дозата Sintrom ​ или Coumadin с 27-56% 
 + 
 +Генетични варианти на гена за  **цитохром Р450 изоензим 2C9  (CYP2C9)** също допринасят за вариации в нивата на обмяна на кумарина и изискват индивидуално определяне на дозата на медикамента. 
 + 
 +Изследването за полиморфизмите *2 и *3 в гена за CYP2C9 определя статуса за метаболизиране на кумаринoвите антикоагуланти и поставя пациента в една от следните три категории:​ 
 +Нормално метаболизиращ – резултат CYP2C9 *1/*1 -  означава норма на капацитета за метаболизиране на кумарина.
  
-**Скъсено  ​РТ (sec)**+Умерено метаболизиращ – резултат ​ на CYP2C9 ​*1/*2 или CYP2C9 *1/*3 показва, че едното копие на гена има генетичен дефект. За оптимална терапия е необходимо намаляване на дозата – при CYP2C9 *1/*2  намаляване на средната дневна доза с около 17%, а при CYP2C9 ​*1/*3  намаляване на средната дневна доза с около 37%.
  
-Няма клинично ​значение. Може да се наблюдава:  +Слабо ​метаболизиращ – индивиди, ​при които и двете копия на гена носят полиморфизъм – резултат CYP2C9 ​*2/*2, CYP2C9 *2/*3 или CYP2C9 *3/*3) са застрашени в по-голяма степен от кръвоизливи,​ което изисква намаление на дозата в по-голяма степен
-  * през последните ​месеци на бременността+
-  ​при предозиране на vit.K;+
  
 +Комбинации от горепосочените генетични варианти ще доведат до комбиниран ефект и изискват допълнително намаляване на дозата.
coagulation/inr.1355473218.txt.gz · Последна промяна: 16.04.2014 11:07 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki