Това е стара версия на документа!


Протромбиново време/INR

Протромбиновото време(PT) е eдин от показателите за състоянието на системата на кръвосъсирване.PT е времето, за което се съсирва плазмата на пациент, след прибавяне на съответни реактиви за протромбиново време. Измерва се в секунди. PT позволява да се прецени нарушена ли е съсирваемостта на кръвта и в каква посока(склонност към образуване на съсиреци или разреждане на кръвта). Насочва към дефицит на конкретни фактори, участващи в процеса на кръвосъсирване(фактор VII, X, V, протромбин и фибриноген). Показания за изследване на РТ са:

  • лечение с индиректни антикоагуланти(Синтром)
  • тромбоемболични заболявания
  • хеморагии
  • ДИК- синдром
  • нарушена чернодробна функция
  • операции
  • вроден дефицит на факторите на кръвосъсирване

Клинично значение имат нарушения в посока към удължаване времето на съсирване(PT над 15sec.). Резултатите за PT могат да бъдат изразени като Международно нормализирано отношение(INR). INR се изчислява на базата на РТ в секунди. Целта е чрез INR да се постигне сравнимост на резултатите за РТ между различните лаборатории. INR е особено важен за пациентите, които се лекуват с индиректни антикоагуланти(Синтром). Има значение за правилното дозиране на лекарството, както и за проследяване на ефекта от лечението. Необходимо е протромбиновото време(PTsec. и INR) да се изследва преди започване на лечението и два до три пъти седмично след това, до достигане на желаната стойност. По-нататък проследяването се извършва през равни интервали от време, веднъж месечно.

Нормални резулатати за РТ:

  • РТ в секунди: 11 до 15sec.
  • РТ, изразен като INR: 0.8-1.2

Желани стойности за лечение със Синтром:

  • РТ, изразен като INR: 2.0- 3.5
coagulation/inr.1397635632.txt.gz · Последна промяна: 16.04.2014 11:07 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki