Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
coagulation:inr [16.04.2014 11:11]
admin
coagulation:inr [06.06.2019 10:36] (текуща)
admin
Ред 2: Ред 2:
  
  
-Протромбиновото време(PT) е eдин от показателите за състоянието на системата на кръвосъсирване. ​PT е  времето,​ за което се съсирва плазмата на пациент,​ след прибавяне на съответни реактиви. Измерва се в секунди. +^LOINC ​ |5902-2 PT sec / 6301-6 INR  | 
-PT позволява да се прецени ​ нарушена ли е съсирваемостта на кръвта и в каква посока(склонност към образуване на съсиреци ​или ​разреждане на кръвта). Насочва към дефицит на конкретни фактори,​ участващи в процеса на кръвосъсирване(фактор VII, X, V, протромбин и фибриноген).+^Кратко наименование|PT| 
 +^Пълно наименование на теста|Протромбиново време | 
 +^Мерни единици ​ |проценти (%), INR  | 
 +^Методика ​ |Коагулометричен ​   | 
 +^Други имена ​ |Тромбопластиново време, Време по Quick  | 
 +^Материал ​ |Венозна или капилярна кръв с разреждане 1:10 (3.2% натриев цитрат/​ вакутейнер синя капачка);​ Отделена цитратна плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |Отделена плазма се транспортира до 4ч. при 15-25°С. Стабилна е до 24часа, съхранена в хладилник. | 
 +^Условия за пробовземане |Сутрин до 10 часа на гладно | 
 +^Референтни стойности ​ |70-130%, 11 – 15 sec. INR  0.8 – 1.2; Терапевтични граници:​ 2 - 3.5  | 
 +===== Информация за пациенти ===== 
 + 
 +==== Същност на изследването ==== 
 +Протромбиновото време (PT) е eдин от показателите за състоянието на системата на кръвосъсирване. ​Представлява ​времето,​ за което се съсирва плазмата на пациент,​ след прибавяне на съответни реактиви. Измерва се в секунди, но резултатът може да се изразява по няколко начина - секунди (sec.), процент (%), INR и др
 +PT се отнася към пресяващите коагулационни тестове,​ които ​позволяват да се прецени ​ нарушена ли е съсирваемостта на кръвта и в каква посока (хипоили ​хиперсъсирваемост). 
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 Показания за изследване на  РТ са:  ​ Показания за изследване на  РТ са:  ​
-  * лечение с индиректни антикоагуланти(Синтром) +  * лечение с индиректни антикоагуланти (Синтром ​и др.)
-  * тромбоемболични заболявания +  * склонност към кървене;​ 
-  * хеморагии +  * тромбоемболични заболявания; 
-  * ДИК- синдром +  * ДИК - синдром; 
-  * нарушена чернодробна функция +  * нарушена чернодробна функция; 
-  * операции +  * преди инвазивни медицински манипулации или ​операции; 
-  * вроден дефицит на факторите на кръвосъсирване +  * вроден дефицит на фактори ​на кръвосъсирването – хемофилия и др.; 
-Клинично значение имат нарушения в посока към удължаване времето на съсирване(PT над 15sec.). + 
-Резултатите ​за  PT могат да бъдат изразени ​като ​Международно нормализирано отношение(INR). INR се изчислява  на базата на РТ в секунди. Целта е чрез ​INR  ​да се постигне сравнимост на резултатите за  ​РТ ​между различните лаборатории.  +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== 
-INR  ​е особено важен за пациентите,​ които се лекуват ​с индиректни антикоагулантиинтром). Има значение ​за правилното дозиране на лекарството, както и за проследяване на ефекта от лечението. ​ Необходимо е протромбиновото време(PTsec. ​и INR) да се изследва преди започване на лечението и  два до три пъти седмично след товадо достигане на желаната стойност. По-нататък проследяването се  извършва през равни интервали от време, веднъж месечно.+ 
 +  * Взема се **венозна или капилярна кръв** с антикоагулант (натриев цитрат),​ от която се отделя плазма. 
 +Желателно е кръвта да се вземе **сутрин до 10 часа на гладно**. Необходимо е пациентът да даде информация,​ ако приема лекарства,​ повлияващи  ​кръвосъсирването. 
 +  * Теста може да се извърши и с **пълна** ( без антикоагулант ) __**капилярна кръв**__,​ при пациенти на които се проследява терапията. Това е допустимо с оглед на по-малко венозни манипулации. Необходимо е да се знае, че най-точни резултати се получават при извършване на изследването от венозна кръв. 
 + 
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== 
 + 
 +Клинично значение имат нарушения в посока към удължаване времето на съсирване (PT над 15sec.). 
 +Резултат ​извън референтните ​стойности при пациенти,​ които не приемат лекарства,​ повлияващи РТ, насочва към ​дефицит на конкретни фактори,​ участващи в процеса на кръвосъсирване (фактор VII, X, V, протромбин и фибриноген). 
 +РТ-тестът е особено подходящ за мониториране на орална антикоагулантна терапия с кумаринови препарати,​ т.к. е чувствителен на промяна в концентрацията на витамин К зависимите фактори на  ​кръвосъсирването. 
 + 
 +==== Често ​задавани въпроси ==== 
 + 
 +**Защо ​ INR резултатът е важен?**  
 +Най-точният начин на изразяване на протромбиновото време е INR (International normalized ratio или международно нормализирано отношение).Според ​INR стойността лекарите определят дозата на лекарствата ​и  интервала до следващото ​контролно ​изследване. 
 + 
 +**Може ли по  INR резултат да се определя дозата на Аспирин?​** 
 +Изследването на INR има голямо значение единствено при контрола на лечение ​с орални антикоагуланти, известни като кумаринови препарати или антагонисти на витамин К, какъвто например е Синтрома. При ​терапия с антиагреганти (Ацетизал=Аспирин,​ Клопидогрел и др.) или при ​употребата на хепарини INR не е приложим показател и не отразява ефекта на тези лекарства. 
 + 
 +**Колко често трябва да се изследва протромбиново време? ​ **                 
 +В началната фаза на лечението изследването е ежедневно или най-малко 4-5 пъти седмично. Това продължава докато се достигне стабилност ​ в стойностите ​на  INR при постоянна доза от лекарството. Голям ​брой фактори – диетични,​ генетични,​ лекарствени средства,​ алкохол, могат да усилят или намалят ефекта на кумарините. Затова честотата на изследване е  индивидуална. Обикновено ​ INR трябва да се проследява през интервали не по-големи от 1 месец. 
 + 
 +===== Информация за лекари ===== 
 + 
 +Тромбопластините (реактивите, които се използват ​за измерване на РТ), произеждани от разрични фирми, имат различна чувствителност. Когато тромбопластинът е с по-ниска чувствителност, РТ няма да се удължи докато активността на коагулационните фактори не намалее силно. Обратно,​ ако ​тромбопластинън има ​ висока чувствителност, РТ ще се удължи още при ​умерено намаление на нивата на факторите на съсирване. Това води до получаване на разлики в резултатите за РТ (изразено като % и секунди) между различните лаборатории. За преодоляване на този проблем беше въведено т.нар. Международно нормализирано отношение - INR (**I**nternational **N**ormalized **R**atio). При дозиране на антикоагулантната терапия с индиректни антикоагуланти ​е важно да се постигнат терапевтични нива именно на INR-стойностите. 
 + 
 +INR – терапевтичен интервал при пациенти на лечение ​с Антагонисти на витамин К: 
 + 
 +{{:​coagulation:​inr.jpg?​500|}} 
 + 
 +Контролът на терапията при лечение с витамин К антагонисти е непълен, ако се използва само изследване на РТ/INR. Понижаването на ф.IX от индиректните антикоагуланти е причина  за удължаване и на аРТТ (РТ не е чувствителен показател за ф.IX). Затова, когато се използват лекарствени средства от тази група** трябва ​да се изследват и двата теста (PT+aPTT)** с цел да се добие по-точна представа ​за  ​настъпилата хипосъсирваемост. **Удължаването на АРТТ при ​лечение ​с кумаринови препарати не трябва да превишава R = 1,5.** 
 +оявата на кръвоизливи при РТ/INR в терапевтичен интервал може да насочи вниманието към дефицит ​на ф.IX.) 
 + 
 +Антикоагулантният ефект на кумарините ​се характеризира с висока интра- и интериндивидуална вариация,​ което е резултат от генетично ​детерминирани полиморфизми ​в обмяната им. В лаборатория Цибалаб предлагаме** два PCR-теста за определяне на генетичната чувствителност ​към кумаринови антикоагуланти** –   ​мутация VKORC1 и мутация CYP2C9. 
 +  
 +Генетични варианти ​на генa за **витамин К епоксид редуктаза комплекс 1 (VKORC1)** оказват влияние върху чувствителността към кумаринови антикоагуланти (acenocoumarol-Sintrom,​ warfarin-Coumadin и phenprocoumon-Marcumar). В зависимост от установеният генотип кумариновата чувствителност се определя като
 + 
 +  * Ниска – при хомозиготи по нормалния алел; 
 +  * Умерена - при хетерозиготи, необходимо е намаляване на дозата Sintrom ​ или Coumadin с 21-28%; 
 +  * Висока – при хомозиготи при мутантния алел, ​ необходимо е намаляване на дозата Sintrom  ​или Coumadin с 27-56% 
 + 
 +Генетични варианти на гена за  **цитохром Р450 изоензим 2C9  (CYP2C9)** също допринасят за вариации в нивата на обмяна на кумарина и изискват индивидуално определяне на дозата ​на медикамента.
  
-Нормални резулатати за РТ: +Изследването за полиморфизмите *2 и *3 в гена ​за CYP2C9 определя статуса за метаболизиране на кумаринoвите антикоагуланти и поставя пациента в една от следните три категории:​ 
-  * РТ в секунди: 11 до 15sec. ​ +Нормално метаболизиращ – резултат CYP2C9 *1/*1 -  означава норма на капацитета за метаболизиране на кумарина.
-  * РТ, изразен като ​INR: 0.8-1.2+
  
-Желани ​стойности за лечение ​със Синтром+Умерено метаболизиращ – резултат  ​на CYP2C9 *1/*2 или CYP2C9 *1/*3 показва, че едното копие на гена има генетичен дефект. За оптимална терапия е необходимо намаляване на дозата – при CYP2C9 ​*1/*2  намаляване на средната дневна доза с около 17%, а при CYP2C9 *1/*3  намаляване на средната дневна доза с около 37%.
-  ​РТ,  изразен като ​INR: 2.0- 3.5+
  
 +Слабо метаболизиращ – индивиди,​ при които и двете копия на гена носят полиморфизъм – резултат CYP2C9 *2/*2, CYP2C9 *2/*3 или CYP2C9 *3/*3) са застрашени в по-голяма степен от кръвоизливи,​ което изисква намаление на дозата в по-голяма степен. ​
  
 +Комбинации от горепосочените генетични варианти ще доведат до комбиниран ефект и изискват допълнително намаляване на дозата.
coagulation/inr.1397635884.txt.gz · Последна промяна: 16.04.2014 11:11 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki