Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
coagulation:inr [24.06.2014 13:10]
admin
coagulation:inr [06.06.2019 10:36] (текуща)
admin
Ред 2: Ред 2:
  
  
-^LOINC ​ |14749-6  |+^LOINC ​ |5902-2 PT sec / 6301-6 INR  |
 ^Кратко наименование|PT| ^Кратко наименование|PT|
 ^Пълно наименование на теста|Протромбиново време | ^Пълно наименование на теста|Протромбиново време |
-^Мерни единици ​ |Секунди (sec.), ​проценти (%), INR  |+^Мерни единици ​ |проценти (%), INR  |
 ^Методика ​ |Коагулометричен ​   | ^Методика ​ |Коагулометричен ​   |
 ^Други имена ​ |Тромбопластиново време, Време по Quick  | ^Други имена ​ |Тромбопластиново време, Време по Quick  |
-^Материал ​ |Венозна или капилярна кръв ​ | +^Материал ​ |Венозна или капилярна кръв ​с разреждане 1:10 (3.2% натриев цитрат/​ вакутейнер синя капачка);​ Отделена цитратна плазма ​ | 
-^Условия за транспорт и стабилност ​ |Транспортира се отделена плазма при 15-25°С до часа. |+^Условия за транспорт и стабилност ​ |Отделена плазма ​се транспортира до 4ч. при 15-25°С. Стабилна е до 24часа, съхранена в хладилник. |
 ^Условия за пробовземане |Сутрин до 10 часа на гладно | ^Условия за пробовземане |Сутрин до 10 часа на гладно |
-^Референтни стойности ​ |11 – 15 sec. INR  0.8 – 1.2; Терапевтични граници:​ 2 - 3.5  |+^Референтни стойности ​ |70-130%, ​11 – 15 sec. INR  0.8 – 1.2; Терапевтични граници:​ 2 - 3.5  |
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
  
Ред 29: Ред 29:
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
  
-Взема се венозна или капилярна кръв с антикоагулант (натриев цитрат),​ от която се отделя плазма. +  * Взема се **венозна или капилярна кръв** с антикоагулант (натриев цитрат),​ от която се отделя плазма. 
-Желателно е кръвта да се вземе сутрин до 10 часа на гладно. Необходимо е пациентът да даде информация,​ ако приема лекарства,​ повлияващи ​ кръвосъсирването.+Желателно е кръвта да се вземе ​**сутрин до 10 часа на гладно**. Необходимо е пациентът да даде информация,​ ако приема лекарства,​ повлияващи ​ кръвосъсирването
 +  * Теста може да се извърши и с **пълна** ( без антикоагулант ) __**капилярна кръв**__,​ при пациенти на които се проследява терапията. Това е допустимо с оглед на по-малко венозни манипулации. Необходимо е да се знае, че най-точни резултати се получават при извършване на изследването от венозна кръв.
  
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
Ред 42: Ред 43:
 **Защо ​ INR резултатът е важен?​** ​ **Защо ​ INR резултатът е важен?​** ​
 Най-точният начин на изразяване на протромбиновото време е INR (International normalized ratio или международно нормализирано отношение).Според INR стойността лекарите определят дозата на лекарствата и  интервала до следващото контролно изследване. Най-точният начин на изразяване на протромбиновото време е INR (International normalized ratio или международно нормализирано отношение).Според INR стойността лекарите определят дозата на лекарствата и  интервала до следващото контролно изследване.
-Може ли по  INR резултат да определя дозата на Аспирин?​+ 
 +**Може ли по  INR резултат да се определя дозата на Аспирин?​**
 Изследването на INR има голямо значение единствено при контрола на лечение с орални антикоагуланти,​ известни като кумаринови препарати или антагонисти на витамин К, какъвто например е Синтрома. При терапия с антиагреганти (Ацетизал=Аспирин,​ Клопидогрел и др.) или при употребата на хепарини INR не е приложим показател и не отразява ефекта на тези лекарства. Изследването на INR има голямо значение единствено при контрола на лечение с орални антикоагуланти,​ известни като кумаринови препарати или антагонисти на витамин К, какъвто например е Синтрома. При терапия с антиагреганти (Ацетизал=Аспирин,​ Клопидогрел и др.) или при употребата на хепарини INR не е приложим показател и не отразява ефекта на тези лекарства.
  
Ред 50: Ред 52:
 ===== Информация за лекари ===== ===== Информация за лекари =====
  
-Тромбопластините (реактивите,​ които се използват за измерване на РТ), произеждани от разрични фирми, имат различна чувствителност. Когато тромбопластинът е с по-ниска чувствителност,​ РТ няма да се удължи докато активността на коагулационните фактори не намалее силно. Обратно,​ ако тромбопластинън има ​ висока чувствителност,​ РТ ще се удължи още при умерено намаление на нивата на факторите на съсирване. Това води до получаване на разлики в резултатите за РТ (изразено като % и секунди) между различните лаборатории. За преодоляване на този проблем беше въведено т.нар. Международно нормализирано отношение - INR (International normalized ratio). При дозиране на антикоагулантната терапия с индиректни антикоагуланти е важно да се постигнат терапевтични нива именно на INR-стойностите.+Тромбопластините (реактивите,​ които се използват за измерване на РТ), произеждани от разрични фирми, имат различна чувствителност. Когато тромбопластинът е с по-ниска чувствителност,​ РТ няма да се удължи докато активността на коагулационните фактори не намалее силно. Обратно,​ ако тромбопластинън има ​ висока чувствителност,​ РТ ще се удължи още при умерено намаление на нивата на факторите на съсирване. Това води до получаване на разлики в резултатите за РТ (изразено като % и секунди) между различните лаборатории. За преодоляване на този проблем беше въведено т.нар. Международно нормализирано отношение - INR (**I**nternational **N**ormalized **R**atio). При дозиране на антикоагулантната терапия с индиректни антикоагуланти е важно да се постигнат терапевтични нива именно на INR-стойностите. 
 INR – терапевтичен интервал при пациенти на лечение с Антагонисти на витамин К: INR – терапевтичен интервал при пациенти на лечение с Антагонисти на витамин К:
  
 {{:​coagulation:​inr.jpg?​500|}} {{:​coagulation:​inr.jpg?​500|}}
  
-Контролът на терапията при лечение с витамин К антагонисти е непълен,​ ако се използва само изследване на РТ/INR. Понижаването на ф.IX от индиректните антикоагуланти е причина ​ за удължаване и на аРТТ (РТ не е чувствителен показател за ф.IX). Затова,​ когато се използват лекарствени средства от тази група трябва да се изследват и двата теста (PT+aPTT) с цел да се добие по-точна представа за  настъпилата хипосъсирваемост. Удължаването на АРТТ при лечение с кумаринови препарати не трябва да превишава R = 1,5.+Контролът на терапията при лечение с витамин К антагонисти е непълен,​ ако се използва само изследване на РТ/INR. Понижаването на ф.IX от индиректните антикоагуланти е причина ​ за удължаване и на аРТТ (РТ не е чувствителен показател за ф.IX). Затова,​ когато се използват лекарствени средства от тази група** трябва да се изследват и двата теста (PT+aPTT)** с цел да се добие по-точна представа за  настъпилата хипосъсирваемост. ​**Удължаването на АРТТ при лечение с кумаринови препарати не трябва да превишава R = 1,5.**
 (Появата на кръвоизливи при РТ/INR в терапевтичен интервал може да насочи вниманието към дефицит на ф.IX.) (Появата на кръвоизливи при РТ/INR в терапевтичен интервал може да насочи вниманието към дефицит на ф.IX.)
  
-Антикоагулантният ефект на кумарините се характеризира с висока интра- и интериндивидуална вариация,​ което е резултат от генетично детерминирани полиморфизми в обмяната им. В лаборатория Цибалаб предлагаме два PCR-теста за определяне на генетичната чувствителност към кумаринови антикоагуланти –   ​мутация VKORC1 и мутация CYP2C9.+Антикоагулантният ефект на кумарините се характеризира с висока интра- и интериндивидуална вариация,​ което е резултат от генетично детерминирани полиморфизми в обмяната им. В лаборатория Цибалаб предлагаме** два PCR-теста за определяне на генетичната чувствителност към кумаринови антикоагуланти** –   ​мутация VKORC1 и мутация CYP2C9.
   
-  * Генетични варианти на генa за витамин К епоксид редуктаза комплекс 1 (VKORC1) оказват влияние върху чувствителността към кумаринови антикоагуланти (acenocoumarol-Sintrom,​ warfarin-Coumadin и phenprocoumon-Marcumar). В зависимост от установеният генотип кумариновата чувствителност се определя като:+Генетични варианти на генa за **витамин К епоксид редуктаза комплекс 1 (VKORC1)** оказват влияние върху чувствителността към кумаринови антикоагуланти (acenocoumarol-Sintrom,​ warfarin-Coumadin и phenprocoumon-Marcumar). В зависимост от установеният генотип кумариновата чувствителност се определя като:
  
-  ​Ниска – при хомозиготи по нормалния алел; +  ​Ниска – при хомозиготи по нормалния алел; 
-  ​Умерена - при хетерозиготи,​ необходимо е намаляване на дозата Sintrom ​ или Coumadin с 21-28%; +  ​Умерена - при хетерозиготи,​ необходимо е намаляване на дозата Sintrom ​ или Coumadin с 21-28%; 
-  ​Висока – при хомозиготи при мутантния алел, ​ необходимо е намаляване на дозата Sintrom ​ или Coumadin с 27-56%+  ​Висока – при хомозиготи при мутантния алел, ​ необходимо е намаляване на дозата Sintrom ​ или Coumadin с 27-56% 
 + 
 +Генетични варианти на гена за  **цитохром Р450 изоензим 2C9  (CYP2C9)** също допринасят за вариации в нивата на обмяна на кумарина и изискват индивидуално определяне на дозата на медикамента.
  
-  * Генетични варианти на гена за  цитохром Р450 изоензим 2C9  (CYP2C9) също допринасят за вариации в нивата на обмяна на кумарина и изискват индивидуално определяне на дозата на медикамента. 
 Изследването за полиморфизмите *2 и *3 в гена за CYP2C9 определя статуса за метаболизиране на кумаринoвите антикоагуланти и поставя пациента в една от следните три категории:​ Изследването за полиморфизмите *2 и *3 в гена за CYP2C9 определя статуса за метаболизиране на кумаринoвите антикоагуланти и поставя пациента в една от следните три категории:​
 Нормално метаболизиращ – резултат CYP2C9 *1/*1 -  означава норма на капацитета за метаболизиране на кумарина. Нормално метаболизиращ – резултат CYP2C9 *1/*1 -  означава норма на капацитета за метаболизиране на кумарина.
 +
 Умерено метаболизиращ – резултат ​ на CYP2C9 *1/*2 или CYP2C9 *1/*3 показва,​ че едното копие на гена има генетичен дефект. За оптимална терапия е необходимо намаляване на дозата – при CYP2C9 *1/*2  намаляване на средната дневна доза с около 17%, а при CYP2C9 *1/*3  намаляване на средната дневна доза с около 37%. Умерено метаболизиращ – резултат ​ на CYP2C9 *1/*2 или CYP2C9 *1/*3 показва,​ че едното копие на гена има генетичен дефект. За оптимална терапия е необходимо намаляване на дозата – при CYP2C9 *1/*2  намаляване на средната дневна доза с около 17%, а при CYP2C9 *1/*3  намаляване на средната дневна доза с около 37%.
 +
 Слабо метаболизиращ – индивиди,​ при които и двете копия на гена носят полиморфизъм – резултат CYP2C9 *2/*2, CYP2C9 *2/*3 или CYP2C9 *3/*3) са застрашени в по-голяма степен от кръвоизливи,​ което изисква намаление на дозата в по-голяма степен. ​ Слабо метаболизиращ – индивиди,​ при които и двете копия на гена носят полиморфизъм – резултат CYP2C9 *2/*2, CYP2C9 *2/*3 или CYP2C9 *3/*3) са застрашени в по-голяма степен от кръвоизливи,​ което изисква намаление на дозата в по-голяма степен. ​
-Комбинации от горепосочените генетични варианти ще доведат до комбиниран ефект и изискват допълнително намаляване на дозата. 
  
 +Комбинации от горепосочените генетични варианти ще доведат до комбиниран ефект и изискват допълнително намаляване на дозата.
coagulation/inr.1403604623.txt.gz · Последна промяна: 24.06.2014 13:10 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki