БЪЛГАРИЯ

ЗАД БЪЛГАРИЯ АД

Условия и изисквания за извършването на медико-диагностичното обслужване

Застрахованото лице е необходимо да предостави валиден документ издаден по образец на застрахователя (карта) с посочена в него опция и медицински документ (направление, амбулатотен лист) с назначени изследвания и посочен МКБ код.

Възможно е забавяне на процеса по регистрация поради възникване на необходимост в определени случаи (според условия в договора между МДЛ Цибалаб ЕООД и ЗАД БЪЛГАРИЯ АД) на съгласуване със ЗАД БЪЛГАРИЯ АД на конкретното обслужване.

Видове изследвания

Според индивидуалните договори между застрахованите лица и ЗАД БЪЛГАРИЯ АД, видовете изследвания са различни за БАЗОВ, РАЗШИРЕН и ЛУКСОЗЕН пакети, както следва:

Изследване Пакет
ХематологияБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia)ххх
СУЕ ( ESR )ххх
Ретикулоцити+ПККххх
Ретикулоцити+Морф.на еритр+ПККххх
Ретикулоцити+Морф.на ер.+ПКК+ДККххх
Ретикулоцити (Reticulocytes)#ххх
Пълна Кръвна Картина ( CBC )ххх
ПКК + ДКК мануално ( CBC + WBC diff- manual )ххх
ПКК+ДКК мануално+СУЕ ( CBC+ WBC difff+ ESR )ххх
Морф.на еритр+ПККххх
Морф.на еритр+ПКК+ДККххх
Морф. на еритроцит - мануалноххх
ДКК - мануалноххх
БиохимияБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )ххх
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose )ххх
ОГТТ + Трикрат. Инсулинххх
Глюкоза ( Glucose )ххх
Глюкоза-3 кратен профилххх
Глюкоза-4 кратен профилххх
Лактат ( lactate )ххх
Бикарбонат ( Bicarbonate )ххх
Белтък и Албуминххх
Общ белтък (Total protein)ххх
Албумин (Albumin)ххх
Електрофореза на белтъци (Protein electrophoresis)ххх
Урея и Креатенинххх
Креатинин (Creatinine)ххх
Урея ( Urea )ххх
Пикочна киселина (Uric acid)ххх
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gaultххх
Цистатин C ( Cystatin C )ххх
Билирубин - общ и директенххх
Билирубин - общ ( Total Bilirubin )ххх
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )ххх
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )ххх
Холестерол - общ ( Total Cholesterol )ххх
Холестерол - HDL-Cholesterolххх
Холестерол - LDL-Cholesterol calc.ххх
Холест. - LDL-Cholesterol directххх
Холестерол VLDL-Cholesterolххх
Триглицериди (Triglyceride )ххх
Чернодробни ензими (Hepatic function)ххх
АсАТ (GOT; AST)ххх
АлАТ (GPT; ALT)ххх
Гама ГТ ( GGT )ххх
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )ххх
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase )ххх
ЛДХ ( LDH )ххх
Алфа - амилаза ( Amylase )ххх
Липаза ( Lipase )ххх
Холинестераза ( Cholinesterase )ххх
Креатин фос. киназа ( CPK )ххх
СРК - МВ фракция ( mass )ххх
Тропонин Т(TNT) hsххх
Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC )ххх
Желязо (Fe)ххх
ЖСК ( TIBC )ххх
ЕлектролитиБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Калий ( K ; Potassium)ххх
Натрий ( Na ; Sodium )ххх
Хлор ( Cl ; Chloride )ххх
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ )ххх
Калций общ ( Ca ; Calcium )ххх
Йонизиран калций ( Са++ )ххх
Фосфор ( P ; Phosphate )ххх
Магнезий ( Mg ; Magnesium )ххх
Цинк ( Zn ; Zinc )ххх
Мед ( Cu ; Cupper )ххх
КръвосъсирванеБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Време на кървене (Bleeding time)ххх
Протромбиново време ( PT )/ %/ INRххх
Фибриноген ( Fibrinogen )ххх
aРТТ (ККВ)ххх
Д димер ( D-dimer )ххх
Протеин C (PrC)ххх
Свободен Протеин S (Free Protein S)ххх
Антитромбин IIIххх
УринаБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy)ххх
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine )ххх
Уринен албумин/Крeатинин ( UACR )ххх
Микроалбумин в диуреза ( Microalbumin in diuresis)ххх
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)ххх
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)ххх
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)ххх
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)ххх
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)ххх
Урея в диуреза (Urea in 24h. urine)ххх
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)ххх
Kалий в диуреза ( Potassium in diuresis )ххх
Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis )ххх
Хлор в диуреза ( Chloride in diuresis )ххх
ИмунологияБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST )--х
Ревма Фактор скрининг ( RF )--х
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA )--х
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM )--х
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )--х
C-реактивен Протеин ( CRP )--х
Високочувствителен CRP ( hs CRP )--х
C 3 Комплемент ( Complement C3 )--х
C 4 комплемент ( Complement C4 )--х
Имуноглобулин A ( IgA )--х
Имуноглобулин M ( IgM )--х
Имуноглобулин G ( IgG )--х
Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin )--х
Феритин ( Ferritin )--х
Трансферин ( Transferrin )--х
Церулоплазмин ( Ceruloplasmin )--х
Хаптоглобин ( Haptoglobin )--х
ANA скрининг--х
ANA профил--х
Криоглобулини ( Cryoglobulins )--х
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )--х
Диагн. на инфекциозни б-тиБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Сифилис (anti-Syphilis)--х
СПИН ( HIV 1 P24 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies )--х
Хепатит А ( anti-HAV IgM )--х
Хепатит А ( anti-HAV total )--х
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )--х
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )--х
Хепатит В ( HBsAg )--х
HBsAg ( quantitative test ) количествен тест--х
anti-HBsAg--х
anti-HBc IgM--х
anti-HBc total--х
HBeAg--х
anti-HBeAg--х
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )--х
HBsAg и anti-HDV IgM--х
Хепатит D ( anti-HDV total )--х
Хепатит D ( anti-HDV IgM )--х
anti-Chlamydia trach. - IgG, IgM--х
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA--х
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM--х
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG--х
Chlamydophila pneumoniae IgA--х
Chlamydophila pneumoniae IgM--х
Chlamydophila pneumoniae IgG--х
Mycoplasma pneumoniae IgM--х
Mycoplasma pneumoniae IgG--х
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6)--х
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)--х
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG--х
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM--х
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF--х
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF--х
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF--х
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )--х
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )--х
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен)--х
Лаймска болест Immunoblot IgG (потвърдителен)--х
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM--х
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG--х
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ--х
Бруцелоза (Brucella sp) IgG--х
Рубеола (Rubella) IgM--х
Рубеола (Rubella) IgG--х
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG--х
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM--х
Варицела зостер (Varicella zoster) IgG--х
Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM--х
Цитомегаловирус (CMV) IgM--х
Цитомегаловирус (CMV) IgG--х
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM)--х
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM)--х
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)--х
EBV EBNA IgG--х
EBV EA IgM--х
EBV EA IgG--х
EBV количествен PCR (Viral Load)--х
Ебщайн-Бар-Вирус IgG blot--х
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG--х
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen--х
Херпес Симплекс тип 1 IgG, IgM (HSV1)--х
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)--х
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)--х
Херпес Симплекс тип 2 IgG, IgM (HSV2)--х
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)--х
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)--х
HHV-6 IgG ( Човешки Херпес Вирус-6 )--х
Морбили IgM (Measles)--х
Морбили IgG (Measles)--х
ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum)--х
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM--х
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG--х
Генотипиране на 12 типа HPV--х
ИмунохематологияБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Кръвна група и Rh ( Резус фактор)--х
Ало Еритроантитела ( вкл.Rh )--х
Еритроантитела - авто - ало--х
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела--х
Специфичност на еритроантитела--х
Опр. на титъра на еритроантитела--х
Студови еритроантитела--х
Rh фенотип и Kell антиген--х
Опр слаб D антиген--х
Титър анти А и анти В--х
Директен тест на Coombs--х
Хормонален анализБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Паратхормон ( 1-84 PTH)-хх
N-mid osteocalcin-хх
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum-хх
FT3+FT4+TSH-хх
FT4+TSH-хх
FT 3 ( свободен Т3 )-хх
FT 4 ( свободен Т4 )-хх
TSH ( Тиреотропен Хормон )-хх
anti Tg и anti TPO ( ТАТ и МАТ )-хх
anti Tg ( TAT )-хх
anti TPO ( MAT )-хх
TSH рецепторни антитела ( TRAC )-хх
маркер TG ( Тиреоглобулин )-хх
маркер Calcitonin ( Калцитонин )-хх
Prolactin ( Пролактин )-хх
LH ( Лутеинизиращ Хормон )-хх
FSH ( Фоликул Стим. Хормон )-хх
Estradiol (Естрадиол)-хх
Progesterone ( Прогестерон )-хх
Testosterone ( Тестостерон )-хх
DHEA-S ( ДХЕА-С )-хх
AMH (анти Мюлеров хормон) II generation-хх
Inhibin B (Инхибин Б)-хх
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )-хх
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)-хх
Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG )-хх
hGH ( Соматотропен хормон )-хх
IGF 1 ( Соматомедин С )-хх
Insulin ( Серумен Инсулин )-хх
C-peptide ( C-пептид )-хх
HOMA ( IR ) Инсулинова резистентност индекс-хх
Cortisol (Кортизол )-хх
Кортизолов ритъм-хх
ACTH ( АКТХ в плазма )-хх
Renin ( Ренин в плазма )-хх
Aldosterone ( Алдостерон в плазма )-хх
EPO (Еритропоетин)-хх
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид )-хх
Туморни маркери
маркери fPSA / tPSA--х
маркер fPSA--х
маркер tPSA--х
маркер CEA--х
маркер AFP--х
total hCG ( общ бета ЧХГ )--х
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )--х
маркер CA-125--х
маркер HE4--х
маркер CA 15-3--х
маркер CA-19-9--х
маркер CA 72-4--х
маркер Cyfra 21-1--х
Невронспецифична енолаза ( NSE )--х
Бета2 Микроглобулин--х
маркер SCC--х
маркер S-100--х
Tumor M2-PK (Туморна М2 ПК) - фецес--х
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)--х
Лекарствено мониториране и витаминиБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Витамин В12 ( Vit. B12 )--х
Фолат в серум ( Folate )--х
Фолат в еритроцити--х
Хомоцистеин ( Homocysteine )--х
Карбамазепин ( Carbamazepine )--х
Витамин D total (25-OH Vitamin D)--х
Валпроева киселина ( Valproate )--х
Дигоксин ( Digoxin )--х
Литий ( Li ; Lithium )--х
АлергологияБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
IgE total--х
Други специализирани изследванияБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Бъбречни конкременти--х
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемогл.,Трансф.--х
МикробиологияБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Очен Секретххх
Гърлен Секретххх
Носен Секретххх
Ушен Секретххх
Храчкаххх
Streptococcus group A antigen ( Скарлатина )ххх
Чревно носителство(фецес/анален секр.)ххх
Изслeдване на фецес еднократно ( вкл. Candida )ххх
Изледване на фецес - трикратноххх
Изсл.на фецес за C. difficile и Toxin A и Bххх
Campylobacter jejuni+ coli Agххх
Изследване за Rota и Adeno virusххх
Изследване за Ентеровирус ( Enterovirus Ag )ххх
Изследване за Norovirus Agххх
Стерилна уринаххх
Стерилна урина двукратнаххх
Стерилна урина трикратнаххх
Микоплазма и Уреаплазма в урина-културелно+АБххх
Влагалищен секретххх
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр.ххх
Микроскопски препарат-ЖПСххх
Цервикален секретххх
Цервикален секр. и Гонорея-ДНКххх
Микоплазми и Уреаплазма в цервик. секр.ххх
Скрининг за Streptoccocus gr. В при бременностххх
Еякулатххх
Микоплазма и Уреаплазма еякулатххх
Еякулат + Микоплазма и Уреаплазмаххх
Уретрален Секретххх
Уретрален секр. и Гонореяххх
Микоплазми и Уреаплазма в уретрален секретххх
Простатен секретххх
Простатен секрет и Трихомониххх
Простатен с-т и Гонореяххх
Микоплазми и Уреаплазма Прост. секр.ххх
Раневи Секретххх
Друг секрет материалххх
Хемокултураххх
Метицилин резист. стафилококи-MRSA DNAххх
ПаразитологияБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Морфолог. изсл. за чревни паразити ( еднократно )--х
Трикратно изследване на фецес за чревни паразити--х
Перианален отпечатък ( скочлента Острици )--х
Изсл. на фецес за криптоспориди--х
Изсл. на кръв за микрофиларии--х
Изсл. на урина за шистозоми--х
Малария ( дебела капка + натривка )--х
Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA--х
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA--х
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii) CLIA--х
Ехинококоза Ig G – ELISA--х
Трихинелоза Ig G – ELISA--х
Ларва Мигренс (Токсокароза;Toxocarosys) Ig G–ELISA--х
Leishmania infantum IgG/M ( Лайшманиоза )--х
ПатологоанатомияБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Хистология-хх
Течна цитология - Цитонамазка генитална-хх
Цитологично изсл. на пунктат/лаваж-хх
Цитонамазка генитална-хх
Изсл. от Щипкова биопсия (1бл., 2пр.)-хх
Изсл. от Оперативен материал (до 5 бл.)-хх
Изсл. от Сепарирано абразио (2бл., 4пр.)-хх
Готов цитологичен материал-2ро мнение-хх
Предоперативен хистологичен мат.-2ро мнение-хх
Оперативен хистологичен мат.-2ро мнение-хх
МанипулацииБАЗОВРАЗШИРЕНЛУКСОЗЕН
Вземане на кръв, епруветки и конс.ххх
Обработка на биологичен материал и екарисажххх
forcustomers/zk/bulgaria.txt · Последна промяна: 12.03.2019 12:12 от dokov
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki