ДаллБог живот и здраве

ЗАД ДаллБог живот и здраве

Условия и изисквания за извършването на медико-диагностичното обслужване

Застрахованото лице е необходимо да предостави валиден документ издаден по образец на застрахователя (карта) с посочена в него опция и медицински документ (направление, амбулатотен лист) с назначени изследвания и посочен МКБ код.

Възможно е забавяне на процеса по регистрация поради възникване на необходимост в определени случаи (според условия в договора между МДЛ Цибалаб ЕООД и ЗАД ДаллБог живот и здраве) на съгласуване с ДаллБог на конкретното обслужване.

Видове изследвания

Хематология
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia)
СУЕ ( ESR )
Ретикулоцити (Reticulocytes)#
Пълна Кръвна Картина ( CBC )
ДКК - мануално
Морфология на еритроцити- микроскопско изследване
Биохимия
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose )
Глюкоза ( Glucose )
Глюкоза-3 кратен профил
Лактат ( lactate )
Общ белтък (Total protein)
Албумин (Albumin)
Електрофореза на белтъци (Protein electrophoresis)
Креатинин (Creatinine)
Урея ( Urea )
Пикочна киселина (Uric acid)
Креатининов клирънс ( Clearance of creatinine )
Билирубин - общ ( Total Bilirubin )
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )
Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
Холестерол - HDL-Cholesterol
Триглицериди (Triglyceride )
АсАТ (GOT; AST)
АлАТ (GPT; ALT)
Гама ГТ ( GGT )
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase )
ЛДХ ( LDH )
Алфа - амилаза ( Amylase )
Липаза ( Lipase )
Холинестераза ( Cholinesterase )
Креатин фос. киназа ( CPK )
СРК - МВ фракция ( mass )
Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC )
Желязо (Fe)
Електролити
Калий ( K ; Potassium)
Натрий ( Na ; Sodium )
Хлор ( Cl ; Chloride )
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ )
Калций общ ( Ca ; Calcium )
Фосфор ( P ; Phosphate )
Магнезий ( Mg ; Magnesium )
Кръвосъсирване
Време на кървене (Bleeding time)
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR
Фибриноген ( Fibrinogen )
aРТТ (ККВ)
Д димер ( D-dimer )
Урина
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy)
Микроалбумин в урина ( Microalbumin in urine )
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine )
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)
Урея в диуреза (Urea in 24h. urine)
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)
Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis )
Наркотични в-ва в урина (Drugs of abuse in urine)
Имунология
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST )
Ревма Фактор скрининг ( RF )
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP )
C-реактивен Протеин ( CRP )
Високочувствителен CRP ( hs CRP )
C 3 Комплемент ( Complement C3 )
C 4 комплемент ( Complement C4 )
Имуноглобулин A ( IgA )
Имуноглобулин M ( IgM )
Имуноглобулин G ( IgG )
Феритин ( Ferritin )
Трансферин ( Transferrin )
Церулоплазмин ( Ceruloplasmin )
ANA скрининг
ANA профил
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА)
anti-dsDNA (анти двДНК антитела) количествен
anti-RNP/Sm (анти - RNP/Sm АТ) количествено
anti-Sm (анти Sm антитела) количествен
anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.
anti-Actin (Антигладкомускулни AT / АГМА)
Криоглобулини ( Cryoglobulins )
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг
anti-β2 GP 1 (β2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг
Антиспермални антитела
HLA-B27
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.
Диагн. на инфекциозни б-ти
СПИН ( HIV 1 P24 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies )
Хепатит А ( anti-HAV IgM )
Хепатит А ( anti-HAV total )
Хепатит В ( HBsAg )
HCV Ag/Ab
anti-HCV Westernblot
anti-HBsAg
anti-HBc IgM
anti-HBc total
HBeAg
anti-HBeAg
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG
Chlamydia trach. DNA Очен Секрет
Chlamydia trach. DNA Цервикален Секрет
Chlamydia trach. DNA Уретрален Секрет
Chlamydia trach. DNA Урина
Chlamydia trach. DNA Ставен Пунктат
Chlamydophila pneumoniae IgM
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен)
Рубеола (Rubella) IgM
Рубеола (Rubella) IgG
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM
Варицела зостер (Varicella zoster) IgG
Цитомегаловирус (CMV) IgM
Цитомегаловирус (CMV) IgG
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM)
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)
EBV EBNA IgG
EBV количествен PCR (Viral Load)
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)
Скрининг за14 типа HPV и течна цитология
Генотипиране на 12 типа HPV
Имунохематология
Кръвна група и Rh ( Резус фактор)
Ало Еритроантитела ( вкл.Rh )
Еритроантитела - авто - ало
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела
Специфичност на еритроантитела
Опр. на титъра на еритроантитела
Студови еритроантитела
Rh фенотип и Kell антиген
Опр слаб D антиген
Титър анти А и анти В
Директен тест на Coombs
Хормонален анализ
Паратхормон ( 1-84 PTH)
N-mid osteocalcin
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum
FT 3 ( свободен Т3 )
FT 4 ( свободен Т4 )
TSH ( Тиреотропен Хормон )
anti Tg ( TAT )
anti TPO ( MAT )
TSH рецепторни антитела ( TRAC )
маркер TG ( Тиреоглобулин )
Prolactin ( Пролактин )
LH ( Лутеинизиращ Хормон )
FSH ( Фоликул Стим. Хормон )
Estradiol (Естрадиол)
Progesterone ( Прогестерон )
Testosterone ( Тестостерон )
DHEA-S ( ДХЕА-С )
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)
hGH ( Соматотропен хормон )
Insulin ( Серумен Инсулин )
C-peptide ( C-пептид )
Cortisol (Кортизол )
ACTH ( АКТХ в плазма )
Renin ( Ренин в плазма )
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид )
Туморни маркери
маркери fPSA / tPSA
маркер tPSA
маркер CEA
маркер AFP
total hCG ( общ бета ЧХГ )
маркер CA-125
маркер CA 15-3
маркер CA-19-9
маркер CA 72-4
маркер Cyfra 21-1
Невронспецифична енолаза ( NSE )
Бета2 Микроглобулин
маркер SCC
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)
Лекарствено мониториране и витамини
Витамин В12 ( Vit. B12 )
Фолат в серум ( Folate )
Фолат в еритроцити
Карбамазепин ( Carbamazepine )
Валпроева киселина ( Valproate )
Дигоксин ( Digoxin )
Алергология
IgE total
Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни
INFANT Phadiatop - Малки деца
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия
ПАНЕЛ 2 (gx1)- Тревни полени
ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален
ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни алергени
Derm. pteronyssinus (d1) дом.акар-европа
Derm. farinae (d2) дом. акар-америка
Латекс (Latex ; k82)
Гъбички ( Candida albicans; m5)
Плесен ( Aternaria alternata; m6)
Мляко ( Milk; f2)
Яйце-белтък (Egg protein; f1)
Соя (Soya bean; f14)
Свинско месо ( Pork ; f26)
Телешко месо (Beef ; f27)
Алфа-лакталбумин ( α-lactalbumin; f76)
Бета-лактоглобулин ( β-lactoglobulin; f77)
Казеин ( Casein; f78 )
Глутен ( Gluten; f79 )
Amoxicillin IgE Ab (c6)
Penicillin G IgE Ab (c1)
Cefaclor IgE Ab (Rc7)
Котка ( Cat dander IgE Ab - е1 )
Куче ( Dog dander IgE Ab - е5)
Пчела ( Honey bee IgE Ab; i1 )
Оса ( Common wasp venom IgE Ab; i3 )
Еозинофилен Катионен Протеин ( ECP )
Панел 6 ( 20 Хранителни Алергени )
Панел 7 ( 20 Инхалаторни алегрени )
Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена
Други специализирани изследвания
Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение
Бъбречни конкременти
Микробиология
Streptococcus group A antigen ( Скарлатина )
Чревно носителство(фецес/анален секр.)
Изследване за Rota и Adeno virus
Очен секрет
Гърлен секрет
Ушен секрет
Храчка`
Изсл. Фецес еднократно
Изсл. Фецес трикратно
Микоплазма и Уреаплазма в урина
Влаг. секр. и Трихомони
Цервикален секрет
Цервикален секр. и Гонорея
Уретрален секрет
Уретрален секр. и Trich.vag.
Уретрален секр. и Гонорея
Микоплазми и Уреаплазма Уретр. секр.
Простатен секрет
Друг секрет-материал
Стерилна урина
Стерилна урина двукратна
Стерилна урина трикратна
Еякулат
Еякулат и гонорея (ДНК)
Еякулат и Трихомони ( ДНК )
Микоплазма и Уреаплазма еякулат
Простатен секрет и Трихомони
Простатен с-т и Гонорея
Микоплазми и Уреаплазма Прост. секр.
Хемокултура
ДНК - Trichomonas vaginalis DNA Влаг.секр.
ДНК - Trichomonas vaginalis DNA Еякулат
ДНК - Trichomonas vaginalis DNA Уретр. секр.
ДНК - Trichomonas vaginalis DNA Урина
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Уретр. секр.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Влаг.секр.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Церв. секр.
ДНК изсл.за Микоплазма и Урeаплазма -Урина
Метицилин резист. стафилококи-MRSA DNA
Clostridium difficile toxin A
Носен секрет
Раневи секрет
Mycoplasma Pneumoniae DNA (ДНК)
Legionella Pneumophila - DNA (ДНК)
Паразитология
Трикратно изследване на фецес за чревни паразити
Перианален отпечатък ( скочлента Острици )
Изсл. на фецес за криптоспориди
Изсл. на кръв за микрофиларии
Изсл. на урина за шистозоми
Малария ( дебела капка + натривка )
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA
Патологоанатомия
Цитонамазка
Манипулации
Вземане на биологичен материал и обработка
forcustomers/zk/dallbog.txt · Последна промяна: 13.03.2019 16:03 от dokov
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki