Медико 21

ЗК Медико 21 АД

Условия и изисквания за извършването на медико-диагностичното обслужване

Застрахованото лице е необходимо да предостави валиден документ издаден по образец на застрахователя (карта) с посочена в него опция и медицински документ (направление, амбулатотен лист) с назначени изследвания и посочен МКБ код.

Възможно е забавяне на процеса по регистрация поради възникване на необходимост в определени случаи (според условия в договора между МДЛ Цибалаб ЕООД и ЗК Медико 21 АД) на съгласуване с МЕДИКО 21 на конкретното обслужване.

Видове изследвания

Хематология
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia)
СУЕ ( ESR )
Ретикулоцити (Reticulocytes)#
Пълна Кръвна Картина ( CBC )
ДКК - мануално
Морфология на еритроцити- микроскопско изследване
Биохимия
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose )
ОГТТ + Трикрат. Инсулин
Глюкоза ( Glucose )
Глюкоза-3 кратен профил
Глюкоза-4 кратен профил
Лактат ( lactate )
Бикарбонат ( Bicarbonate )
Общ белтък (Total protein)
Албумин (Albumin)
Креатинин (Creatinine)
Урея ( Urea )
Пикочна киселина (Uric acid)
Билирубин - общ ( Total Bilirubin )
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )
Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
Холестерол - HDL-Cholesterol
Холестерол - LDL-Cholesterol calc.
Холест. - LDL-Cholesterol direct
Триглицериди (Triglyceride )
АсАТ (GOT; AST)
АлАТ (GPT; ALT)
Гама ГТ ( GGT )
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )
ЛДХ ( LDH )
Алфа - амилаза ( Amylase )
Липаза ( Lipase )
Холинестераза ( Cholinesterase )
Креатин фос. киназа ( CPK )
СРК - МВ фракция ( mass )
Тропонин Т(TNT) hs
Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC )
Желязо (Fe)
Електролити
Калий и Натрий ( K и Na )
Калий ( K ; Potassium)
Натрий ( Na ; Sodium )
Хлор ( Cl ; Chloride )
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ )
Калций общ ( Ca ; Calcium )
Фосфор ( P ; Phosphate )
Магнезий ( Mg ; Magnesium )
Цинк ( Zn ; Zinc )
Мед ( Cu ; Cupper )
Кръвосъсирване
Време на кървене (Bleeding time)
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR
Фибриноген ( Fibrinogen )
aРТТ (ККВ)
Д димер ( D-dimer )
Протеин C (PrC)
Свободен Протеин S (Free Protein S)
Антитромбин III
Предразположение към тромбоза
Урина
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy)
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine )
Уринен албумин/Крeатинин ( UACR )
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)
Урея в диуреза (Urea in 24h. urine)
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)
Kалий в диуреза ( Potassium in diuresis )
Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis )
Хлор в диуреза ( Chloride in diuresis )
Мед в диуреза (Copper in 24h Urine)
Белтък в урина
Имунология
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST )
Ревма Фактор скрининг ( RF )
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA )
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM )
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP )
Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV )
C-реактивен Протеин ( CRP )
Високочувствителен CRP ( hs CRP )
C 3 Комплемент ( Complement C3 )
C 4 комплемент ( Complement C4 )
Имуноглобулин A ( IgA )
Имуноглобулин M ( IgM )
Имуноглобулин G ( IgG )
Феритин ( Ferritin )
Трансферин ( Transferrin )
Церулоплазмин ( Ceruloplasmin )
Хаптоглобин ( Haptoglobin )
ANA скрининг
ANA профил
anti-dsDNA (анти двДНК антитела) количествен
anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен
anti-RNP/Sm (анти - RNP/Sm АТ) количествено
anti-Sm (анти Sm антитела) количествен
anti-His. (анти Хистонови антитела) количествен
anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен
anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен
anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен
anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен
anti-Centromere B (Центромер B AT) количествен
anti-NUC (анти Нуклеозомни антитела) колич.
anti- tTG (анти тъканна трансглутаминаза) колич.
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич.
anti-ASCA IgG (анти сахаромицетни антитела) колич.
anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич.
anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич.
anti-DGP (деаминиран протеинов епитоп) скрининг
anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.
anti-Actin (Антигладкомускулни AT / АГМА)
Антитела срещу чернодробни антигени
Криоглобулини ( Cryoglobulins )
anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр.
anti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр.
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг
anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.)
anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.)
anti-β2 GP 1 (β2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг
anti-β2 GP 1 IgG (β2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич.
anti-β2 GP 1 IgM (β2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич.
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM
anti-Annexin V IgG (анти анексин V) количествен
anti-Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен
anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич.
anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич.
anti-GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен
anti-IA2 (анти IA2 антитела) количествен
anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич.
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА)
Антиспермални антитела
HLA-B27
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.
Фенотипизиране на NK/TNK клетки
CD45+/CD34+ клетки
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )
„Системен лупус“
„OVERLAP Синдроми на съед. тъкан“
„Ревматоиден артрит“
Анти-фосфолипидни антитела - Скрининг
Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен
Анти-фосфолипиден синдром-Разширен
Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет
Диагн. на инфекциозни б-ти
Сифилис (anti-Syphilis)
СПИН ( HIV 1 P24 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies )
Хепатит А ( anti-HAV IgM )
Хепатит А ( anti-HAV total )
Хепатит В ( HBsAg )
anti-HBsAg
anti-HBc IgM
anti-HBc total
HBeAg
anti-HBeAg
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )
Хепатит D ( anti-HDV total )
Хепатит D ( anti-HDV IgM )
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG
Chlamydia trach. DNA Очен Секрет
Chlamydia trach. DNA Цервикален Секрет
Chlamydia trach. DNA Уретрален Секрет
Chlamydia trach. DNA Урина
Chlamydia trach. DNA Ставен Пунктат
Chlamydophila pneumoniae IgM
Mycoplasma pneumoniae IgM
Mycoplasma pneumoniae IgG
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен)
Рубеола (Rubella) IgM
Рубеола (Rubella) IgG
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM
Варицела зостер (Varicella zoster) IgG
Цитомегаловирус (CMV) IgM
Цитомегаловирус (CMV) IgG
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM)
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)
EBV EBNA IgG
EBV EA IgM
EBV EA IgG
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)
Морбили IgM (Measles)
Морбили IgG (Measles)
Скрининг за14 типа HPV и течна цитология
Генотипиране на 12 типа HPV
Имунохематология
Кръвна група и Rh ( Резус фактор)
Ало Еритроантитела ( вкл.Rh )
Еритроантитела - авто - ало
Специфичност и титър на еритроантитела
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела
Опр. на титъра на еритроантитела
Rh фенотип и Kell антиген
Опр слаб D антиген
Титър анти А и анти В
Директен тест на Coombs
Хормонален анализ
Паратхормон ( 1-84 PTH)
N-mid osteocalcin
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum
FT 3 ( свободен Т3 )
FT 4 ( свободен Т4 )
TSH ( Тиреотропен Хормон )
anti Tg ( TAT )
anti TPO ( MAT )
TSH рецепторни антитела ( TRAC )
маркер TG ( Тиреоглобулин )
маркер Calcitonin ( Калцитонин )
Prolactin ( Пролактин )
LH ( Лутеинизиращ Хормон )
FSH ( Фоликул Стим. Хормон )
Estradiol (Естрадиол)
Progesterone ( Прогестерон )
Testosterone ( Тестостерон )
DHEA-S ( ДХЕА-С )
AMH (анти Мюлеров хормон) II generation
Inhibin B (Инхибин Б)
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)
Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF
hGH ( Соматотропен хормон )
Insulin ( Серумен Инсулин )
C-peptide ( C-пептид )
Cortisol (Кортизол )
Кортизолов ритъм
ACTH ( АКТХ в плазма )
Renin ( Ренин в плазма )
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид )
Туморни маркери
маркери fPSA / tPSA
маркер tPSA
маркер CEA
маркер AFP
total hCG ( общ бета ЧХГ )
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )
маркер CA-125
маркер HE4
маркер CA 15-3
маркер CA-19-9
маркер CA 72-4
маркер Cyfra 21-1
Невронспецифична енолаза ( NSE )
Бета2 Микроглобулин
маркер SCC
маркер S-100
Tumor M2-PK (Туморна М2 ПК) - фецес
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)
Лекарствено мониториране и витамини
Витамин В12 ( Vit. B12 )
Фолат в серум ( Folate )
Фолат в еритроцити
Хомоцистеин ( Homocysteine )
Карбамазепин ( Carbamazepine )
Витамин D total (25-OH Vitamin D)
Валпроева киселина ( Valproate )
Дигоксин ( Digoxin )
Литий ( Li ; Lithium )
Алергология
IgE total
Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни
INFANT Phadiatop - Малки деца
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия
ПАНЕЛ 2 (gx1)- Тревни полени
ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален
ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни алергени
Derm. pteronyssinus (d1) дом.акар-европа
Derm. farinae (d2) дом. акар-америка
Латекс (Latex ; k82)
Гъбички ( Candida albicans; m5)
Плесен ( Aternaria alternata; m6)
Мляко ( Milk; f2)
Яйце-белтък (Egg protein; f1)
Соя (Soya bean; f14)
Свинско месо ( Pork ; f26)
Телешко месо (Beef ; f27)
Алфа-лакталбумин ( α-lactalbumin; f76)
Бета-лактоглобулин ( β-lactoglobulin; f77)
Казеин ( Casein; f78 )
Глутен ( Gluten; f79 )
Amoxicillin IgE Ab (c6)
Penicillin G IgE Ab (c1)
Cefaclor IgE Ab (Rc7)
Котка ( Cat dander IgE Ab - е1 )
Куче ( Dog dander IgE Ab - е5)
Пчела ( Honey bee IgE Ab; i1 )
Оса ( Common wasp venom IgE Ab; i3 )
Еозинофилен Катионен Протеин ( ECP )
Панел 6 ( 20 Хранителни Алергени )
Панел 7 ( 20 Инхалаторни алегрени )
Панел 8 ( Педиатричен инхалаторен 20 алергена )
Панел 9 ( Кръстосани алергени-20 )
Панел 10 ( Атопия-20 алергена )
Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена
Други специализирани изследвания
Бъбречни конкременти
Микробиология
Очен Секрет
Гърлен Секрет
Носен Секрет
Ушен Секрет
Храчка
Streptococcus group A antigen ( Скарлатина )
Чревно носителство(фецес/анален секр.)
Изслeдване на фецес еднократно ( вкл. Candida )
Изледване на фецес - трикратно
Изсл.на фецес за C. difficile и Toxin A и B
Изследване за Rota и Adeno virus
Стерилна урина
Стерилна урина двукратна
Стерилна урина трикратна
Микоплазма и Уреаплазма в урина-културелно+АБ
Влагалищен секрет
Влагалищен секрет и Трихомони ( ДНК )
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр.
Цервикален секрет
Цервикален секр. и Гонорея-ДНК
Микоплазми и Уреаплазма в цервик. секр.
Цервикален с-т + Микоплазма и Уреаплазма
Еякулат
Еякулат и гонорея (ДНК)
Еякулат и Трихомони ( ДНК )
Еякулат и Гарднерела (ДНК)
Микоплазма и Уреаплазма еякулат
Еякулат + Микоплазма и Уреаплазма
Уретрален Секрет
Уретрален секр. и Trich.vag.(ДНК)
Уретрален секр. и Гонорея
Микоплазми и Уреаплазма в уретрален секрет
Простатен секрет
Раневи Секрет
Друг секрет материал
Хемокултура
ДНК - Trichomonas vaginalis DNA Влаг.секр.
ДНК - Trichomonas vaginalis DNA Еякулат
ДНК - Trichomonas vaginalis DNA Уретр. секр.
ДНК - Trichomonas vaginalis DNA Урина
ДНК -Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) Цервик. секр.
ДНК - Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) Урина
ДНК - Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) Уретр. секр.
ДНК - Гонорея (Neisseria gonorrhoeae DNA) Еякулат
Mycoplasma Pneumoniae DNA (ДНК)
Legionella Pneumophila - DNA (ДНК)
Паразитология
Трикратно изследване на фецес за чревни паразити
Перианален отпечатък ( скочлента Острици )
Изсл. на фецес за криптоспориди
Изсл. на кръв за микрофиларии
Изсл. на урина за шистозоми
Малария ( дебела капка + натривка )
Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii) CLIA
Ехинококоза Ig G – ELISA
Трихинелоза Ig G – ELISA
Ларва Мигренс (Токсокароза;Toxocarosys) Ig G–ELISA
Патологоанатомия
Течна цитология - Цитонамазка генитална
Цитонамазка генитална
Изсл. от Щипкова биопсия (1бл., 2пр.)
Изсл. от Оперативен материал (до 5 бл.)
Изсл. от Сепарирано абразио (2бл., 4пр.)
Спец. патодиагностика, IHC, CISH и тум.мутации
Рецептори млечна жлеза
Рецептори млечна жлеза - разширен
HER2 - Рецептори- IHC ( имунохистохимия )
Er (Естроген рецептор)
Pr (Прогестерон рецептор)
p63 (Протеин)
p53 (Протеин)
Ki 67
HER 2 in situ CISH ( хромогенна хибридизация )
HER 2 dual SISH/ Red ISH (двуцветна хибридизация)
BRAF V600E мутация
Манипулации
Вземане на биологичен материал и обработка
forcustomers/zk/mediko21.txt · Последна промяна: 13.03.2019 15:01 от dokov
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki