Това е стара версия на документа!


**Определяне на кръвна група**

Определяне на кръвна група по медицински индикации се извършва при: - пациенти, на които им предстои оперативна интервенция; - на всички бременни жени и техните съпрузи;

  1. пренатална и постнатална диагностика на Хемолитична болст на новороденото при АВО и Rh несъвместимост между майката и плода;

- болни с изразен анемичен синдром, нуждаещи се от кръвопреливане; - при остра кръвозагуба в условията на спешност; - други състояния, налагащи подбор на кръв за хемотрансфузия; В лаборатория Цибалаб може да се поръча изработване на кръвна група, без медицински показания. Използваният метод се базира на принципа на аглутинацията - колонна хемаглутинационна технология. Нормалните човешки еритроцити се аглутинират в присъствието на антитела, директно насочени към антиген, съдържащ се в еритроцитната мембрана. Еритроцитите притежаващи А-антиген могат допълнително да се изследват по отношение на подгрупите А1 и А2. Кръвната група се представя с общоприетите символи на кръвногруповите антигени от системата АВО: кръвна група А, В, АВ и О. Rh(D) принадлежността се регистрира с (+) положителен или (-) отрицателен.

immunohematology/blgroup.1378196454.txt.gz · Последна промяна: 03.09.2013 11:20 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki