Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
immunohematology:blgroup [03.09.2013 11:23]
admin
immunohematology:blgroup [14.03.2017 09:11] (текуща)
galya [Определяне на кръвна група]
Ред 1: Ред 1:
-====== ​**Определяне на кръвна група** ====== +====== Определяне на кръвна група ​от системата АВО и Rh D антиген ​====== 
-Определяне на кръвна група ​**по медицински индикации** се извършва при:+^LOINC ​ | 883-9 | 
 +^LOINC ​ | 10331-7 | 
 +^LOINC ​ | 844-1 | 
 +^LOINC ​ | 856-5 | 
 +^Кратко наименование| ​Определяне на кръвна група ​
 +^Пълно наименование на теста|Определяне на кръвна група ​от системата АВО и Rh D антиген върху eритроцити;​ Определяне на подгрупите А1 и А2 на А антигена| 
 +^Мерни единици ​ ​|Степен на аглутинация ​ при наличие | 
 +^Методика  |Колонноаглутинационна техника | 
 +^Други имена  |ABO group [Type] in Blood and Rh [Type] in Blood ; A1 Ag [Presence] on Red Blood Cells; A2 Ag [Presence] on Red Blood Cells | 
 +^Материал  |Пълна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin | 
 +^Условия ​за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа | 
 +^Условия за пробовземане |Задължително ЕГН и трите имена на пациента| 
 +^Референтни стойности ​ |Няма |
  
-- пациенти, на които им предстои оперативна интервенция;+===== Информация за пациенти ​=====
  
-- на всички ​бременни ​жени и техните ​съпрузи;+През 1900 г. K. Landsteiner за първи път описва серологичната разлика между еритроцитите на различните индивиди ​ и ги класира в една от четирите групи в зависимост от наличието на А или В антигени: А, В, О или АВ.  
 +Системата АВО и RhD антигените ​имат изключително голямо значение при преливането на кръв и за хемолитичната болест на новороденото ​при АВО и/ или RhD несъвместимост между майката ​и плода.
  
-- пренатална ​ и  постнатална ​ диагностика ​ на  Хемолитична болст на новороденото ​ при ​ АВО и  Rh  несъвместимост между майката и плода; 
  
-- болни ​с изразен анемичен синдром, ​нуждаещи се от кръвопреливане;​+==== Същност на изследването ​====
  
-при остра кръвозагуба в условията на спешност;+Използваният  метод се базира на принципа на аглутинацията - колонна хемаглутинационна технология.  
 +Нормалните човешки еритроцити се аглутинират в присъствието на антитела,​ директно насочени към антиген, съдържащ се в еритроцитната мембрана.  
 +Еритроцитите притежаващи А-антиген могат допълнително да се изследват по отношение на подгрупите **А1** и **А2**. 
 +Кръвната група се представя с общоприетите символи на кръвногруповите ​антигени от **системата АВО**: кръвна група **А**,** В**, **АВ** и **О**. **Rh(D) принадлежността** се регистрира с **(+) положителен** или **(-) отрицателен**.
  
-- други състояния,​ налагащи подбор на кръв за хемотрансфузия;​ 
  
-В лаборатория Цибалаб може да се поръча изработване на кръвна група **без медицински показания. 
-**Използваният ​ метод се базира на принципа на аглутинацията - колонна хемаглутинационна технология. Нормалните човешки еритроцити се аглутинират в присъствието на антитела,​ директно насочени към антиген,​ съдържащ се в еритроцитната мембрана. Еритроцитите притежаващи А-антиген могат допълнително да се изследват по отношение на **подгрупите А1 и А2. 
  
-**Кръвната група се представя с общоприетите символи на кръвногруповите антигени от системата АВО: кръвна група** А, В, АВ и О. Rh(D)** принадлежността се регистрира с (+) положителен или (-) отрицателен.+ 
 +==== Защо и кога се изследва?​ ==== 
 + 
 + ** Определяне ​  на кръвна група по "​медицински индикации" ​ се извършва при: 
 +** 
 +  * Пациенти,​ на които им предстои оперативна интервенция;​ 
 + 
 +  * На всички бременни жени и техните съпрузи;​ 
 + 
 +  * Пренатална ​ и  постнатална ​ диагностика ​ на  Хемолитична болест на новороденото ​ при ​ АВО и  Rh  несъвместимост между майката и плода;​ 
 + 
 +  * Болни с изразен анемичен синдром,​ нуждаещи се от кръвопреливане;​ 
 + 
 +  * При остра кръвозагуба в условията на спешност;​ 
 + 
 +  * Други състояния,​ налагащи подбор на кръв за хемотрансфузия;​ 
 + 
 + 
 +В лаборатория Цибалаб може да се поръча изработване на кръвна група без медицински показания. 
 + 
 + 
 +=== Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация === 
 + 
 +Взема се Венозна или капилярна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin. 
 +Eпруветката с антикоагулант K2EDTA или Li-хепарин (пълна кръв) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа. 
 +Условия за вземане:​ През целия ден. Задължително ЕГН и трите имена на пациента. 
 +Забележка:​ Резултат в същия работен ден след 18ч. (без събота и неделя) 
 + 
 + 
 + 
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== 
 +Слаби типове на А и В групите са описани като унаследено състояние. При някои заболявания е възможно отслабване ​ в експресията (проявата) на А антигена,​ което може да да затрудни кръвногруповото типизиране.  
 + 
 + 
 +==== Често задавани въпроси ==== 
 + 
 +===== Информация за лекари ===== 
 + 
 +===== Информация за партьори ===== 
 + 
 +Кръвната група се представя с общоприетите символи на кръвногруповите антигени от системата АВО: кръвна група А, В, АВ и О. Rh(D) принадлежността се регистрира с (+) положителен или (-) отрицателен. 
 + 
 +Резултат съгласно LOING: 
 +LL2972-9  ​ ABORh / ABO and Rh Grouping 
 + 
 +ANSWER LIST    (LL2972-9) 
 +  
 +  
 +EXAMPLE ANSWER LIST    (LL2972-9)  
 +   
 + 
immunohematology/blgroup.1378196599.txt.gz · Последна промяна: 03.09.2013 11:23 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki