Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:anca [07.11.2012 11:02] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== АНЦА (Антитела срещу цитоплазмени антигени на човешки неутрофили) ======
  
 +Неутрофилите са най-разпространените бели клетки,​ които фагоцитират (поиглъщат и смилат) проникнали чужди микроорганизми. Те съдържат голям брой протеолитични ензими и друг ибиологично активни продукти (рецептори,​ адхезионни молекули и др.), разположени в специализирани гранули,​ чрез които осъществяват тези процеси. Доказано е, че 5 от тези белтъци са мишени на АНЦА: протеиназа 3 (PR3), миелопротеиназа (МРО), катепсин G, еластаза,​ лактоферин и BPI.
 +
 +Най-чести са анти-PR3/​сАНЦА и анти-МРО/​рАНЦА. Изследват се чрез ELISA и индиректна имунофлуоресценция (ИИФ).
 +
 +**Клинично значение**
 +
 +  * Oт 1982г АНЦА се използват за диагностика на първични,​ системни васкулити и васкулити на малките съдове:​ грануломатоза на Wegener, микроскопски полиангиит,​ pauci-necrotising crescentic glomerulonephritis,​ синдром на Churg-Strauss.
 +  * Хронични възпалителни болести на червата - болест на Crohn, улцерозен колит
 +  * Автоимунни болести на черния дроб - автоимунен хепатит,​ автоимунен холангит,​ първичен склерозиращ холангит
 +  * Ревматоидни автоимунни болести – системна склероза,​ полимиозит/​ дерматомиозит
 +
 +**Кога ​ трябва да се изследват АНЦА?**
 +
 +  * гломерулонефрити,​ особенно бързопрогресиращ ГН
 +  * белодробно кървене,​ особеннопулмо-ренален синдром
 +  * кожни васкулити със системни характеристики
 +  * множествени белодробни възли
 +  * хронична деструктивна болест на горните дихателни пътища
 +  * продължителен синузит,​ отит или субглотисна трахеална стеноза
 +  * периферни невропатии
 +  * ретроорбитални образования
 +  * недиагностицирана възпалителна болест
 +
 +При налични клинични симптоми,​ чувствителността на положителните АНЦА е около 95 %, а специфичността - около 90 % за диагнозите грануломатоза на Wegener или микроскопски полиангиит.
immunology/anca.txt · Последна промяна: 07.11.2012 11:02 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki