Това е стара версия на документа!


Антитела срещу Интринзик фактор (Анти- IF)

Какво е интринзик фактор?

Интринзик фактор е гликопротеин (около 70 kDa) , който се секретира от париеталните клетки на стомашната лигавица. Той свързва витамин В12 в комплекс и играе ключова роля в неговата абсорбция в тънките черва.

Анти - IF са 2 вида автоантитела - тип I които блокират свързването на интринзик фактора с витамин В 12 и тип II, които блокират рецепторите в тънките черва за комплекса IF/ вит. В 12 и по този начин потискат неговата абсорбция.

Анти- IF, изследвани чрез имуноензимни методи, улавят и двата вида автоантитела.

Клинично значение

Между 50 и 70 % от болните с пернициозна анемия са носители на такива антитела. Дефицитът на витамин В12, обаче, освен на тези автоантитела, може да се дължи и на дефицит в продукцията на интринзик фактор, както и на малабсорбция по други причини.

immunology/anty_if.1352279073.txt.gz · Последна промяна: 13.02.2016 12:00 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki