Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
immunology:anty_if [07.11.2012 11:04]
admin
immunology:anty_if [13.02.2016 12:00] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Антитела срещу Интринзик фактор (Анти- IF) ====== ====== Антитела срещу Интринзик фактор (Анти- IF) ======
  
-**Какво е интринзик фактор?**+^LOINC ​ |56539-0 ​ | 
 +^Кратко наименование| anti Intrinsic factor ​ | 
 +^Пълно наименование на теста|IgG антитела ​ срещу Intrinsic factor -количествен тест| 
 +^Мерни единици ​ | U/ml | 
 +^Методика ​ |ELISA ​ | 
 +^Други имена ​ | anti Intrinsic factor,anti IF, антитела срещу Вътрешния фактор | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа | 
 +^Условия за пробовземане |Няма ​ | 
 +^Референтни стойности ​ |< 6; отрицателен | 
 +===== Информация за пациенти ===== 
 +==== Същност на изследването ==== 
 +Изследват се антитела срещу Вътрешния фактор (Intrinsic factor). Интринзик фактора ( Intrinsic factor) е гликопротеин (около 70 kDa) , който се секретира от париеталните клетки на стомашната лигавица. Той свързва витамин В12 в комплекс и играе ключова роля в неговата абсорбция в тънките черва.
  
-Интринзик фактор е гликопротеин (около ​70 kDa) , който се секретира ​от париеталните клетки на стомашната лигавица. Той свързва витамин В12 в комплекс и играе ключова роля в неговата абсорбция ​в тънките черва.+Антителата са 2 вида: 
 +  * Тип I които блокират свързването ​на интринзик фактора с витамин В 12  
 +  * Тип II, които блокират рецепторите ​в тънките черва ​за комплекса IF/ вит. В 12  ​и по този начин потискат неговата абсорбция. ​
  
-Анти - IF са 2 вида автоантитела - тип I които ​блокират свързването ​на интринзик фактора с витамин В 12 и тип II, които блокират рецепторите ​в тънките черва за комплекса IF/ вит. В 12  и по този начин потискат неговата абсорбция+Анти- IFизследвани ​в Цибалаб чрез ELISA метод, улавят и двата вида автоантитела. 
  
-Анти- IF, изследвани чрез имуноензимни методи,​ улавят и двата вида автоантитела. ​ 
  
-**Клинично значение**+==== Защо и кога се изследва?​ ==== 
 +Тези антитела се изследват при дефицит на вит.В12 с пернициозна анемия и хроничен атрофичен гастрит. 
 +Между 50 и 70 % от болните с пернициозна анемия са носители на такива антитела. Дефицитът на витамин В12 обаче, освен на тези автоантитела,​ може да се дължи и на дефицит в продукцията на интринзик фактор,​ както и на малабсорбция по други причини. 
 +Правилно е да се изследват заедно с антитела срещу [[immunology:​gpc|Стомашни Париетални Клетки (anti-GPC)]] 
 + 
 +Автоимунния атрофичен гастрит е атрофичен гастрит характеризиращ се с атрофия на лигавицата в областта на корпуса и фундуса на стомаха и дифузна атрофия на париеталните и главни клетки. Автоимунният гастрит се асоциира с наличието в серума на антитела срещуи вътрешния фактор и [[immunology:​gpc|Стомашните Париетални Клетки (anti-GPC)]]. 
 + 
 + В резултат се стига до дефицит на вътрешен фактор,​ който обуславя намаление на витамин В12 и развитие на пернициозна анемия. Т - лимфоцитите инфилтрират стомашната лигавица и допринасят за унищожаването на епителните клетки и развитие на атрофия. 
 +Хроничният атрофичен гастрит засяга еднакво и двата пола. Той се диагностицира сравнително късно, защото е резултат от продължителното увреждане на стомашната лигавица. Атрофичният гастрит представлява краен стадий в развитието на хроничния гастрит (инфекциозен или автоимунен). 
 +Въз основа на класификацията на Whitehead хроничния атрофичен гастрит се разделя на: 
 +  ​Хроничен атрофичен гастрит с начална атрофия;​ 
 +  ​Хроничен атрофичен гастрит с напреднала атрофия;​ 
 +  * Хроничен атрофичен гастрит с тежка атрофия. 
 + 
 +Клиничната изява на автоимунния атрофичен гастрит е свързана с дефицита на B12, който не се резорбира адекватно,​ поради дефицит на вътрешен фактор. Заболяването прогресира бавно. Засягат се различни системи. Най – характерната проява е [[http://​www.arsmedica.bg/​zabolyavaniya/​hematologiya/​pernitsiozna-anemiya|Пернициозната анемия]],​ която се проявява със слабост,​ сърцебиене,​ гръдна болка, световъртеж,​ шум в ушите. Пациентите са със зачервен език, безапетитие и диария. Неврологичните симптоми включват скованост и парестезии по крайниците,​ слабост и атаксия. Умствените нарушения варират от раздразнителност до тежка деменция и психоза. Пациентите с пернициозна анемия по – често развиват стомашни полипи и стомашен рак. Понякога е възможно да се развие желязо дефицитна анемия,​ рефрактерна към приложението на желязо. 
 +При автоимунния гастрит са важни доказването на антипариетални и антиинтринзик факторни антитела,​ ахлорхидрия и хипергастринемия,​ ниски серумни нива на [[lekarstvfeno_monitorirane:​vitb|Витамин В 12]]. 
 + 
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== 
 +Взима се **венозна или капилярна кръв** от която се отделя серум. ​   
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== 
 +Положителните ( > 6 U/ml )стойности на антителата следва да се интерпретират заедно с останалите лабораторни показатели и клиничната състояние на пациента. 
 + 
 +==== Често задавани въпроси ==== 
 + 
 +===== Информация за лекари ===== 
 +   
 + ​[[http://​www.medinfo.bg/​spisanie/​2010/​2/​statii/​makrocitni-anemii-850|МАКРОЦИТНИ АНЕМИИ]] 
 +===== Информация за партьори ===== 
 +Серума е стабилен за транспорт до 48 часа в епруветка със сепарационен гел на t 4-8 C. Резултат на следващия работен ден.  
  
-Между 50 и 70 % от болните с пернициозна анемия са носители на такива антитела. Дефицитът на витамин В12, обаче, освен на тези автоантитела,​ може да се дължи и на дефицит в продукцията на интринзик фактор,​ както и на малабсорбция по други причини. 
immunology/anty_if.txt · Последна промяна: 13.02.2016 12:00 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki