Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Следваща версия
Предходна версия
Последна версия Both sides next revision
immunology:rf [18.07.2014 14:18]
admin създадена
immunology:rf [18.07.2014 15:26]
admin [Защо и кога се изследва?]
Ред 22: Ред 22:
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
  
-Ревматоиден фактор (RF) - общ (скрининг) +**Ревматоиден фактор (RF) - общ (скрининг)** 
-RF  е автоантитяло,​ насочено срещу собствени IgG молекули,​ които сами по себе си  също са антитела. Автоантитела се образуват от всички имуноглобулинови класове (IgG, IgА, IgМ). Заедно с таргетния имуноглобулин, ​ RF образува имунни комплекси,​ които могат да се докажат в циркулацията или ставната течност и които участват в патогенезата на ревматоидния артрит. RF теста е общ скриниращ тест. Тази методика често се ограничава до откриване предимно на  ревматоидeн фактор от тип IgМ. +RF  е автоантитяло,​ насочено срещу собствени IgG молекули,​ които сами по себе си  също са антитела. Автоантитела се образуват от всички имуноглобулинови класове (IgG, IgА, IgМ). Заедно с прицелния имуноглобулин, ​ RF образува имунни комплекси,​ които могат да се докажат в циркулацията или ставната течност и които участват в патогенезата на ревматоидния артрит. RF теста е общ скриниращ тест. Тази методика често се ограничава до откриване предимно на  ревматоидeн фактор от тип IgМ. 
-Ревматоиден фактор (RF) по класове+ 
 +**Ревматоиден фактор (RF) по класове**
 Това е по-съвременно изследване. Дава точен количесвен израз в U/ml поотделно за  RF-IgМ , RF-IgG и  RF-IgА. Това е по-съвременно изследване. Дава точен количесвен израз в U/ml поотделно за  RF-IgМ , RF-IgG и  RF-IgА.
  
Ред 30: Ред 31:
  
 RF e важно да се изследва при диагностицирането на ревматоиден артрит (РА). Може да се открие и при други възпалителни ревматични заболявания и при някои неревматични болести. Среща се също при клинично здрави хора над 60 години. RF се открива при 60-80% oт болните с  доказан ревматоиден артрит и при около 25% от пациентите в самото начало на заболяването,​ което ограничава значението му за ранната диагностика. При отрицателен резултат е желателно изследването да се повтори след 6 до 12 месеца. RF e важно да се изследва при диагностицирането на ревматоиден артрит (РА). Може да се открие и при други възпалителни ревматични заболявания и при някои неревматични болести. Среща се също при клинично здрави хора над 60 години. RF се открива при 60-80% oт болните с  доказан ревматоиден артрит и при около 25% от пациентите в самото начало на заболяването,​ което ограничава значението му за ранната диагностика. При отрицателен резултат е желателно изследването да се повтори след 6 до 12 месеца.
-RF  IgA – изотип с прогностично значение:​+ 
 +**RF-IgA – изотип с прогностично значение:​** 
 -Лицата пожителни само за RF-IgА по-често са в по-млада възраст,​ безсимптомни,​ но с по-висок риск за развитие на РА в сравнение с лицата положителни за който и да е друг изотип на RF; -Лицата пожителни само за RF-IgА по-често са в по-млада възраст,​ безсимптомни,​ но с по-висок риск за развитие на РА в сравнение с лицата положителни за който и да е друг изотип на RF;
 +
 -Често появата на IgA изотип предшества появата на RF от изотип IgM; -Често появата на IgA изотип предшества появата на RF от изотип IgM;
 +
 -Преобладаващо се наблюдава комбинация от двата изотипа - IgA + IgM; -Преобладаващо се наблюдава комбинация от двата изотипа - IgA + IgM;
 +
 -Високите нива на IgA предполагат по-бърза прогресия и по-неблагоприятен ход на болестта. Оправдана е по-агресивна терапия;​ -Високите нива на IgA предполагат по-бърза прогресия и по-неблагоприятен ход на болестта. Оправдана е по-агресивна терапия;​
 +
 -RF-IgА ​ корелира с развитието на костни ерозии (Teisson et al.); -RF-IgА ​ корелира с развитието на костни ерозии (Teisson et al.);
 +
 -При лица с прогресиращ РА, но с отрицателен резултат от скрининг-теста за RF (поради това, че определя предимно IgM RF), задължително се определя IgA изотип с оглед прецизност на диагнозата и превенция на костните ерозии;​ -При лица с прогресиращ РА, но с отрицателен резултат от скрининг-теста за RF (поради това, че определя предимно IgM RF), задължително се определя IgA изотип с оглед прецизност на диагнозата и превенция на костните ерозии;​
 +
 -Предполага се, че  RF-IgА е по-специфичен маркер от  RF-IgМ и  RF-IgG. Съвместната изява на  RF- скрининг и  RF-IgА повишава специфичността и подпомага поставянето на диагноза РА; -Предполага се, че  RF-IgА е по-специфичен маркер от  RF-IgМ и  RF-IgG. Съвместната изява на  RF- скрининг и  RF-IgА повишава специфичността и подпомага поставянето на диагноза РА;
-  + 
-  RF-IgG според редица автори корелира с развитието на ревматични възли и васкулит ; +**RF-IgG** според редица автори корелира с развитието на ревматични възли и васкулит ;
-Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация +
-Взема се венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. Препоръчително е кръв да се вземе сутрин до 10:00 часа на гладно. Не е необходима друга специална подготовка.+
  
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
Ред 76: Ред 83:
 ===== Информация за лекари ===== ===== Информация за лекари =====
  
-  * Скорошни проучвания ​ (HCS - Hertfordshire Cohort Study) показаха,​ че RF е самостоятелен рисков фактор за исхемична болест на сърцето (ИБС) при мъже. Резултатите са показали три пъти по-голяма вероятност за развитието на ИБС сред мъже с повишен ​титър ​на RF, независимо от традиционните рискови фактори. ​ В същото време при жени не е установена значима такава връзка. Този извод подкрепя твърдението,​ че в генезата на атеросклерозата участват възпалителни и автоимунни процеси. Хора с хронични възпалителни процеси като ревматоиден артрит,​ както и при пациенти със системен лупус имат повишен риск за ИБС.+  * Скорошни проучвания ​ (HCS - Hertfordshire Cohort Study) показаха,​ че RF е самостоятелен рисков фактор за исхемична болест на сърцето (ИБС) при мъже. Резултатите са показали три пъти по-голяма вероятност за развитието на ИБС сред мъже с повишени ​нива ​на RF, независимо от традиционните рискови фактори. ​ В същото време при жени не е установена значима такава връзка. Този извод подкрепя твърдението,​ че в генезата на атеросклерозата участват възпалителни и автоимунни процеси. Хора с хронични възпалителни процеси като ревматоиден артрит,​ както и при пациенти със системен лупус имат повишен риск за ИБС.
   * Класическата процедура за количествено определяне на  RF е чрез аглутинация с IgG-сенсибилизирани еритроцити или латексови частици. Типични проблеми на тези полуколичествени методи са лошата възпроизводимост между лабораториите и трудностите в стандартизацията. Поради това са създадени нови ензимно-имунологични и радиоимунологични методи. Тестът за RF, използван в Цибалаб се базира на принципа на имунологична аглутинация с усилване на реакцията с латекс и турбидиметрично отчитане.   * Класическата процедура за количествено определяне на  RF е чрез аглутинация с IgG-сенсибилизирани еритроцити или латексови частици. Типични проблеми на тези полуколичествени методи са лошата възпроизводимост между лабораториите и трудностите в стандартизацията. Поради това са създадени нови ензимно-имунологични и радиоимунологични методи. Тестът за RF, използван в Цибалаб се базира на принципа на имунологична аглутинация с усилване на реакцията с латекс и турбидиметрично отчитане.
   * Чувствителността на скрининг теста за RF е 55 – 90%, но PPV (позитивната предсказваща стойност) е незадоволителна – приблизително 30%. Диагностичната специфичност ​ на теста е около 60%.  По-висока е, когато RF се открива във висок титър. Определянето на 3-те изотипа повишава чувствителността,​ специфичността и PPV- стойностите са съответно ​ 53%, 99%, 96%.  ​   * Чувствителността на скрининг теста за RF е 55 – 90%, но PPV (позитивната предсказваща стойност) е незадоволителна – приблизително 30%. Диагностичната специфичност ​ на теста е около 60%.  По-висока е, когато RF се открива във висок титър. Определянето на 3-те изотипа повишава чувствителността,​ специфичността и PPV- стойностите са съответно ​ 53%, 99%, 96%.  ​
  
 Определянето на РФ по класове в помощ на диагнозата РА - алгоритъм:​ Определянето на РФ по класове в помощ на диагнозата РА - алгоритъм:​
-{{:​immunology:​rf_алгоритъм.png?​200|}}+ 
 +{{:​immunology:​rf_алгоритъм.png?​1400|}}
  
immunology/rf.txt · Последна промяна: 19.07.2014 13:27 от cibalab
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki