Анти - RNP

Това са автоантитела от групата на анти-нуклеарните автоантитела. Те са насочни срещу рибонуклеопротеини (RNP). Има няколо различаващи се епитопи на RNP, като U1-RNP, Sm/RNP, RNP-62, които се срещат с различна честота при различни системни автоимунни болести.

Анти-U1-RNP антителата за маркер с голяма клинична чувствителност при болни със смесена съединителнотъканна болест ( > 90 %). Някои подвидове (напр. Анти-Sm/RNP) се срещат в 30-40 % от болните със СЛЕ и при тях те се асоциират с болестната активност, миозит, феномен на Raynaud, артралгии и артрит.

immunology/rnp.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:23 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki