N-mid Osteocalcin

N-mid Osteocalcin – маркер за костно образуване

Остеокалцинът е основния неколагенов белтък на костния матрикс. Това е нискомолекулен белтък, свързан с калций, специфичен за костите, витамин К-зависим. Сьставлява 1-2% от белтъчното съдържание на костите. Остеокалцинът се синтезира от остеобластите. Една част от новосинтезираният остеокалцин е свободна в кръвта, друга част е свързана с костния матрикс. Синтезата му се регулира от калцитриола.

Серумните нива на остеокалцина отразяват интензивността на костния обмен, в частност на костното образуване, като особено високи нива се наблюдават при смущения на костната минерализация.

Физиологично повишаване на серумната концентрация на остекалцина настъпва по време на растежа;

Патологчно завишени стойности се наблюдават при състояния с усилване на костния обмен, като: хипертиреоидизъм; първичен и вторичен хиперпаратиреоидизъм; акромегалия; болестта на Paget;

Определянето на остекалцина може да бъде използвано за проследяване на ефекта от антирезорбтивната терапия при пациенти с остеопороза или хиперкалциемия;

osteroporoza/n.txt · Последна промяна: 02.11.2012 11:16 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki