Ехинококоза IgG - ELISA

LOINC 47308-2
Кратко наименованиеЕхинококоза IgG - ELISA
Пълно наименование на тестаопределяне на IgG антитела срещу причинителя на ехинококоза Echinococcus granulosis
Мерни единици Ratio; полуколичествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Hydatidosis IgG enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 неопределен, >1.1 положителен
parasitology/ehinococoza.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:11 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki