Трихинелоза IgG - ELISA

LOINC 6563-1
Кратко наименованиеТрихинелоза IgG - ELISA
Пълно наименование на тестаопределяне на IgG антитела срещу причинителя на трихинелоза Trichinella spiralis
Мерни единици Ratio; полуколичествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Trichinella spiralis IgG enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <9 отрицателен, 9-11 неопределен, >11 положителен
parasitology/trihineloza.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:09 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki