Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

patology:alk [26.01.2016 19:09] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Anaplastic lymphoma kinase (ALK)======
  
 +Aнализa на ALK статус при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином ​ (НДРБД) позволява прилагането на допълнителна специфично насочена терапия с АLK инхибитора Crizotinib. Съвременната диагноза на НДРБД включва както морфологични,​ молекулярно-биологични и имунохистохимични изследвания. Определянето на EGFR мутационния статус и ALK транслокацията е показано във всички случаи на доказана морфологично диагноза. ​
 +
 +Anaplastic lymphoma kinase (ALK), известна още като ALK tyrosine kinase receptor или CD246 е ензим се кодира от ALK гена. При част от пациентите с НДРБД, туморните клетки имат хромозомна инверсия на хромозома 2, образувайки нов фузионен онкоген EML4-ALK. Този онкоген, ​ определя специфична клинико-патологична подгрупа при НДРБД. Туморите,​ съдържащи EML4-ALK се асоциират със специфични характеристики на пациентите,​ например по-млада възраст,​ непушачи,​ пушещи малко или бивши пушачи. Наблюдава се по-често при аденокарциноми. Изследването за наличие на ALK пренареждане при пациенти с НДРБД ​ е важно, защото ​ ALK-положителните тумори са силно чувствителни на лечение с ALK-прицелни инхибитори. Съвременният терапевтичен подход е ориентиран към селекцията на пациенти за прицелно повлияване на таргети. Този подход е възможен само при изследване на съответните биомаркери преди започване на терапията.
 +
 +Видове мутации и таргетна терапия.
 +
 +{{:​patology:​alk_1.jpg?​200|}}{{:​patology:​alk_4.jpg?​200|}}
 +
 +  ​
 +В световен мащаб честота на EGFR активиращите мутации е около 16-21% от случаите на НДРБД, а на ALK пренарежданията е 4-8%. Нашите данни демонстрират EGFR активиращи мутации при приблизително 15 % от материалте изследвани в МДЛ Цибалаб Плевен,​ което увеличава в значителна степен необходимостта ​ от изследване и започване на специфична таргетна терапия.
 +Материали и методи:​ тестът Ventana ALK ICH  е разработен с научна достоверност ​ и по най- високите стандарти за производство на диагностични продукти. Предназначен е за  имунохистохимична детекция на ALK  протеин ​ във формалин фиксирани включени в парафин тъканни проби от НДКБД. Тестът има подобрени възможности за ранно откриване ​ и неговата точност съответства на отговора на  пациента към ​ терапията. При теста се използва високо чувствително то D5F3 заешко моноклонално антитяло,​ оптимизирано и стандартизирано за автоматизирана клинична и изследователска употреба. Системите за детекция на имунокомплексите- OptiView DAB IHC  и  OptiView Amplification позволяват откриване на пациенти с ниска протеинова експресия.
patology/alk.txt · Последна промяна: 26.01.2016 19:09 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki