Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
patology:jleza_razshiren [06.06.2012 14:39]
admin
patology:jleza_razshiren [11.12.2012 12:01] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Рецептори млечна жлеза - разширен ======
  
 +**Лаборатория Цибалаб предлага имунохистохимична
 +диагностика (IHC) и in situ хибридизация (ISH)**
 +
 +Изработване на тестовете чрез последно поколение ​
 +автоматизирана за определяне на туморни маркери, ​
 +както и за валидиране на HER2 генния статус при рак ​
 +на млечната жлеза. ​
 +
 +  * Естроген рецептор ( ER)
 +  * Прогестерон рецептор (PR)
 +  * HER2 рецептори (HER2 IHC)
 +  * p63 протеин
 +  * Mammaglobin ​
 +  * GCDFP-15
 +
 +Ако е поставена диагноза “рак на гърдата”,​ хирургът,​ извършил операцията,​ трябва да назначи тест за HER2. Тестовете за HER2 помагат на лекарите да диагностицират много по-точно рака на гърдата и да идентифицират случаите с по-агресивен тип. Тест, който е HER2 позитивен,​ налага няколко важни извода:​
 + 
 +висок е рискът за бързо метастазиране на рака на гърдата; ​
 +
 +определя вида на цялостното лечение;​
 + 
 +определя необходимостта от специфично противораково лечение,​ насочено към HER2 рецептора.
 + 
 +Важната роля на този фактор изисква HER2 статусът при раковото болни да се установи задължително още при поставяне на първоначалната диагноза. Позитивен HER2 тест показва,​ че раковите клетки на пациента произвеждат твърде много HER2 протеин. Промяна в гените,​ които са отговорни за производството на протеина HER2, причинява неговото увеличаване. Друго важно изследване на раковата тъкан е определяне на наличието на естрогенови (ER) и прогестеронови рецептори (PR). Рецепторите са структури намиращи с в клетките,​ за които хормоните се залавят и по този начин упражняват въздействието си. Естрогена и прогестерона са женски полови хормони. Рецептори за тях има в здравите клетки на млечната жлеза. В 2/3 от случаите раковите клетки също имат поне един от тези рецептори. Тези хормони играят важна роля за растежа на туморните клетки. Жени с положителен рецепторен статус на раковите клетки отговарят по-добре на хормонално лечение. Определянето на Her 2 генния статус в тъканни проби от парафиново блокче по метода : сребърна ин ситу хибридизация ( SISH) също е с важна диагностична и терапевтична стойност.Наложително е ,​когато резултатът от имунохистохимичното изследване на HER 2 е двусмислен(2+). SISH изследването чрез INFORM HER2 Dual ISH дава сигурна информация ,дали HER 2 статусът е позитивен или негативен.Това е важно за определяне най- добрите варианти за лечение на пациентите с рак на гърдата.
 +
 +  * Маммаглобин- свръх ​ експресиран в карцином на гърдата ,в сравнение с нормалния ​ епител.В този смисъл,​маркерът може да действа като полезен инструмент в диагностиката на жени с рак на гърдата.
 +  * GCDFP 15 – изразява се в патологични състояния на млечната жлеза.Комбинацията от GCDFP 15 и Mammaglobin,​плюс ​ други маркери може да помогне да се установи правилното тълкуване на метастазирал ​ карцином на гърдата.
 +  * P63 – силно ​ чувствителен и специфичен маркер.Експресира в голям брой карциноми на гърдата.Включва се като част от диагностичния процес на тумори на гърдата.
 +
 + 
patology/jleza_razshiren.txt · Последна промяна: 11.12.2012 12:01 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki