Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Next revision
Previous revision
specializirana_diagnostika:cdt [24.06.2014 13:00]
admin създадена
specializirana_diagnostika:cdt [03.07.2014 11:56] (текуща)
cibalab
Ред 1: Ред 1:
 ====== CDT ====== ====== CDT ======
 +
 +^LOINC ​                               | 48495-6 ​      |
 +^Кратко наименование ​                          ​|CDT| ​
 +^Пълно наименование на теста ​              ​|Въглехидратнодефицитен трансферин|
 +^Мерни единици ​ |%|
 +^Методика ​ |Капилярна електрофореза|
 +^Други имена ​ |Сиалодефицитен трансферин |
 +^Материал ​ |венозна кръв, серум |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |серумът се транспортира и съхранява до 10 дни при 2-8С |
 +^Условия за пробовземане ​                 |сутрин до 10ч. на гладно |
 +^Референтни стойности ​ |до 1.6%|
 +
 +
 +
 +
 +**Същност на изследването**
 +
 +Трансферинът(Tf) е желязо-свързващ гликопротеин с мол. маса 80kDa. Синтезира се в черния дроб. Изпълнява ролята на транспортен белтък ​ за железни йони.
 +В серума се откриват няколко изоформи на трансферин,​ в зависимост от съдържанието на сиалова киселина(асиало-,​ моносиало-,​ дисиало-,​ трисиало-,​ тетрасиало-,​ пентасиало-,​ хексасиало-,​ хептасиало- и октасиалотрансферин). ​
 +Първите три по-слабо сиализирани форми(CDT):​ асиало-Tf,​ моносиало-Tf и дисиало-Tf са не повече от 1.3%.
 +
 +**Защо и кога се изследва**
 +
 +Хроничната злоупотреба с алкохол нарушава гликозилирането на трансферин,​ в резултат на което се увеличават слабо сиализираните изоформи(CDT). CDT позитивира след ежедневна употреба на 50 до 80g. абсолютен етанол,​ за период от две до три седмици.
 +
 +Индикации за определяне на  CDT:
 +
 +откриване на злоупотребата с алкохол и заболявания,​ предизвикани от алкохол;​
 +проследяване състоянието на пациенти след отказ от алкохол;​
 +откриване на рецидив;​
 +разграничаване на алкохолни от неалкохолни чернодробни заболявания;​
 +мониториране на хора с обществени отговорности;​
 +Определянето на CDT не е подходящо за скриниг, ​ както и за идентифициране на хора, епизодично приемащи алкохол.
 +
 +
 +**Условия за вземане на материал,​ подготовка и манипулация**
 +
 +Необходимият материал за изследване е венозна кръв(серум),​ взета сутрин до 10ч. на гладно
 +
 +
 +**Отклонение от нормалните(референтни стойности)**
 +
 +За нормални се считат стойностите на CDT до 1.3%. Резултатите между 1.3 и 1.6% са гранични и изискват повторение на изследването след един месец. Патологични са резултатите за CDT над 1.6%.
 +
 +
 +**Информация за лекари**
 +
 +Метод на определяне
 +
 +В Цибалаб се изследват изоформите на трансферин c капилярна електрофореза (асиало-,​моносиало-,​ дисиало-,​ трисиало-,​ тетрасиало-,​ пентасиалотрансферин). ​ Слабата сиализация и по-ниския отрицателен заряд на CDT позволяват отделянето му от останалите изоформи.
 +
 +Диагностична чувствителност
 +
 +Диагностичната чувствителност е от 35-40% сред алкохолици,​ които консумират 100g. етанол/​дневно. ​
 +Според съобщени данни (Niemela O. Biomarkers in alcoholism. Clin Chimica Acta 2007;​377:​39-49) чувствителността на биомаркери за алкохолна злоупотреба(165 тежки пиячи, употребяващи 130g. етанол/​дневно) е: 
 +
 +CDT  63%
 +GGTP  58%
 +MCV  45%
 +AST  47%
 +ALT  50%
 +GGTP- CDT  90%
 +
 +Диагностична специфичност. Предимства.
 +
 +CDT е най-специфичният биомаркер за алкохолна злоупотреба. ​
 +Счита се, че специфичността ​ е между 82 и 100%.
 +Резултатите за  CDT могат да се повлияят от: възраст,​ BMI, тютюнопушене,​ анорексия,​ бременност,​ остра травма със загуба на кръв. ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
specializirana_diagnostika/cdt.1403604031.txt.gz · Последна промяна: 24.06.2014 13:00 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki