Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:hhv6 [10.02.2016 17:12]
admin [Информация за партьори]
virus:hhv6 [03.06.2016 14:29] (текуща)
admin [Информация за лекари]
Ред 30: Ред 30:
  
 ===== Информация за лекари ===== ===== Информация за лекари =====
-Human herpesvirus 6 (HHV6) е открит през 1986 г., като се състои от два близко свързани варианта HHV-6А и HHV-6В. ​Най-често се инфектират ​здрави деца и повечето от инфекциите са причинени от HHV-. Вирусът преференциално инфектира ​CD4+ Т-лимфоцитите. ​Инфекцията е последвана от персистиране и латентна ​форма в различни органи и тъкани ​моноцити,​ слюнчни ​жлези, ​бъбреци. Има данни за връзка между HHV-6 инфекцията и мултипленната склероза, неоплазии и синдрома на хроничната умора. Exanthema subitum (roseola infantumsixth disease) ​е описана много отдавнано етиологичната връзка с HHV-6 е установена през ​1988 г. Доказано е, че шести тип херпесен вирус инфектира и разрушава клетките,​ които продуцират миелин. Серологичните проучвания и вирусните изолати показват, че вирусът е повсеместно ​разпространен и засяга както нормални, така и имунокомпрометирани лица.  +Human herpesvirus 6 (HHV6) е открит през 1986 г. Exanthema subitum (roseola infantumsixth disease) е описана много отдавна,​ но етиологичната връзка с HHV-6 е установена през 1988 г. Доказано е, че шести тип херпесен вирус инфектира и разрушава клетките,​ които продуцират миелин. Серологичните проучвания и вирусните изолати показват,​ че вирусът е повсеместно разпространен и засяга както нормални,​ така и имунокомпрометирани лица. ​  
 + 
 +Човешкият херпесен вирус тип 6 (HHV-6) принадлежи към подсемейство Betaherpesvirinae,​ род Roseolovirus. Вирионът има типичната структура на семейство Нerpesviridae. HHV-6 се състои от два близко свързани вариантаHHV-6А и HHV-6В. ​Вирусът е познат и  като ​ Т-клетъчен лимфотропен вирус с висок афинитет към ​ CD4 лимфоцитите,​ като in vivo HHV-6 първично инфектира и се реплицира в тях.  
 +При остра ​инфекция, репликацията се осъществява ​ в лимфоцити,​ макрофаги, хистиоцити,​ ендотелни клетки и епителни клетки. Също така HHV-6 може да се размножава и  в глиални клетки,​ като инвазира и ЦНС,​което ​ води  до усложнения като гърчове и енцефалит. 
 +HHV-6 е повсеместно разпространен. В Субсахарна Африка е установено,​ че преобладаващият вариант при детските ​инфекции ​е HHV-6A, а в  Европа , Япония и САЩ е разпространен   ​HHV-6B. Серопревалентността  ​е ​почти 100% в Европа, докато в други страни е значително по-ниска-Мароко- 20%,​Бразилия 9.8%. 
 +HHV-6A се  изолира основно от имунокомпрометирани лица Въпреки това, и двата варианта -HHV-6А и HHV-6B могат да са патогенни в условия на  имуносупресия (трансплантирани леца и HIVпозитивни). 
 +  * Методи за изследване 
 + В лаборатория „Цибалаб“ е въведен тест ​ за изследване на антитела от клас IgG към ​ HHV-6 по метода хемилуминисценция (CLIA) 
 +  * Информативно съдържание и клинично значение 
 + Най-често се инфектират здрави деца до 3 годишна възраст , като повечето от инфекциите са причинени от HHV-6В. Клинично се изявява като  Еxanthema subitum (Roseola infantum), ​или “шеста болест" ​Първичната HHV-6B инфекция ​се  придобива ​ при пряк контакт на малките деца със заразени ​по-възрастни ​лица, най-често чрез слюнка. Даказано е и вертикално предаване на HHV- 6 , но то се среща ​само при  1-2% от всички раждания. HHV-6 се интрегрира в хромозомите при ​ имунокомпетентни пациенти и това води до  високи нива на вирусна ДНК в кръвта и серума. Този факт трябва да се има пред вид при интерпретация на лабораторните резултати ​ от молекулярно-биологичните изследвания. 
 +Клиничата изява е  с начален токсиинфекциозен синдром, повишаване на температурата,​ уголемяване на шийните лимфни възли и ринофарингит. След това се появява ​макулопапулозен обрив по тялото (без крайниците и лицето)който бързо изчезва,​ без да остава белези. ​ HHV-6B инфекция при бебета е най-честата причина за температурно предизвикани гърчове . В проспективно проучване,​ включващо деца на възраст от 1 месец до 5 години,  е установено,​ че HHV-6B често се свързва с фебрилен  епилептичен статус (както и  HHV-7, ​макар и в по-малка степен). Инфекциите с HHV-6 протичат ​ в повечето случаи без усложнения и са самоограничаващи се. Описани са и  асимптомни форми. Рядко инфекцията с HHV-6 може протече с  фатален изход
 +Острата ​HHV-6 инфекция ​се среща рядко при ​имунокомпетентни възрастни лица Клиничната й изява  ​е като мононуклеозоподобно заболяване,​ протичащо с висока температура, ​лимфаденопатия или хепатит и по-ряко енцефалитпри ​негативни вирусологични показатели за  CMV  ​или  ​EBV. 
 +След първична инфекция HHV-6 остава в латентно състояние в лимфоцити и моноцити и се поддържа нисък вирусен товар в клетките и тъканите. При ​ имунокомпетентни лица тази персистираща инфекция ​обикновено е без клинично значение. ​ В случаи на имунокомпроментация вирусът се реактивира, като ​  ​HHV-6А ​ се свързва с по-лоша ​прогноза.Това състояние се среща в 33-48% от пациентите,​ подложени ​на трансплантация на хемопоетични стволови клетки,​ като често се асоциира и с реактивиране ​на латентна цитомегаловирусна инфекция. Коинфекцията значително утежнява изхода от заболяването. Клиничната ​изява е като ​ хепатит, ​ пневмония,​ костномозъчна супресия, енцефалит,​ температурно състояние и обрив, както и развитие на  реакция на присадката срещу донора (GVHD). Трансмисия на HHV-6 се осъществява и при присаждане на солидни органи и хемопоетични стволови клетки. 
 + 
 +При пациенти, ​заразени с  HIV , HHV-6  може да се регулира HIV репликацията да  и ускори прогресирането към СПИН. Доказано е, че шести тип херпесен вирус инфектира и разрушава клетките,​ които продуцират миелин ​и е в патогенезата на деменцията при HIV. 
 +HHV-6 е изолиран ​от различни тъкани, клетки и телесни течности ​ и се асоциира със следните състояния:​ 
 +  * лимфаденит или лимфаденопатия 
 +  * лимфоми и лимфопролиферативни заболявания 
 +  * лекарствено-индуциран синдром на хиперчувствителност (DIHS) ​или  лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS) 
 +  * синдром на Сьогрен,​ саркоидоза, системен лупус еритематозус 
 +  * синдром на хроничната умора (CFS) 
 +  * синдром на Гилен-Баре 
 +  * множествена склероза (MS) 
 +HHV-6 антиген е установен  в ядрата на олигодендроцитите в плаките на пациенти с MS. Доказана е  корелация между  ​анти-HHV-6 IgM антитела и началото на MS в сравнение ​със  здрави лица и на такива с  прогресираща мултиплена склероза.  
 + 
 +  * Лабораторни изследвания 
 +Препоръчителен е следния панел от лабораторни изследвания зависи от клиничната картина и имунния статус на пациента: 
 +  * ПКК ​с ДКК –  левкопения с относителна левкоцитоза 
 +  * оценка на бъбречна функция – при бъбречна ​трансплантация 
 +  * чернодробни ензими-при хепатит и чернодробна дисфункция 
 +  * серологични изследвания- доказване на специфични анти- HHV-6 IgG антитела 
 +Резултатите от вирусологичните ​ изследвания трябва да се тълкуват в контекста на цялостната клинична картина. Положителните стойности могат да означават заболяванено така ​също ​и напрегнат ​имунитет. 
 +5.Материал за серологично изследване 
 +Взема  се венозна или капилярна кръв.Препоръчително е изследването на серум, но е възможно използването и на  плазма с EDTA . 
 + 
 +Използвана литература: 
 + 
 +1.Велчева Д.Лечение и профилактика на херпесните инфекции;​Мединфо,​2006 
 + 
 +2.Michelle R Salvaggio.Human Herpesvirus 6 Infection,​Мedscape 
 ===== Информация за партьори ===== ===== Информация за партьори =====
   *  За изследването е необходимо около 300-500 мкл. серум или плазма. Може да се транспортира до 48 часа на 2-8 C.   *  За изследването е необходимо около 300-500 мкл. серум или плазма. Може да се транспортира до 48 часа на 2-8 C.
virus/hhv6.txt · Последна промяна: 03.06.2016 14:29 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki