Cibalab » virus » hpv

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
virus:hpv [29.03.2018 16:35]
admin
virus:hpv [04.06.2019 15:33] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
-====== ​Човешки папиломен вирус (HPV) ======+====== ​Генотипиране за 12 високорискови типа човешки папиломен вирус (HPV) ======
  
-  +^LOINC ​ |73959-9 ​ | 
-Изследвания в областта на скриниинга ​и диагностиката на HPV и рака на маточната ​шийка-**HPV ​скрининг**, **HPV генотипиране**, PAP тест (цитонамазка и течна цитология), E6/E7 онкопротеини,  +^Кратко наименование|HPV DNA  | 
- p16 INK4a(p16) ​протеинизвършвани в Лаборатория ​Цибалаб.+^Пълно наименование на теста|Генотипиране за 12 високорискови типа човешки папиломен вирус (HPV) | 
 +^Мерни единици ​ |Не се прилага  | 
 +^Методика  ​|PCR ​ | 
 +^Други имена ​ |няма ​ | 
 +^Материал ​ |Цервикален секрет – жени, уретрален секрет – мъже, взети в течна транспортна среда за HPV и течна цитология. ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |Течна транспортна среда за HPV и течна цитология. Материалите се съхраняват и транспортират ​при 2-8°C до 24 часа. | 
 +^Условия за пробовземане ​ечна ​транспортна среда за HPV и течна цитология.  | 
 +^Референтни стойности ​ |няма ​ | 
 +===== Информация за пациенти ===== 
 +==== Същност на изследването ==== 
 +гениталната инфекция с човешки папиломен вирус (HPV). ​ В зависимост от онкогенният си потенциал HPV се разделят ​в две групи - с нисък и с висок ​риск за развитие на злокачествени изменения. Нискорисковите HPV 6 и 11, причиняват доброкачествени кожно-лигавични изменения - аногенитални брадавици (кондиломи). Високорисковите HPV се свързват с предракови и ракови изменения на шийката на матката. С най-голямо клинично значение са 14 генотипа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70), от които HPV 16 и 18 са отговорни за 70% от случаите на рак на маточната шийка.
  
-Ракът на маточната шийка ​е честа причина за смъртност сред ​жените в световен ​мащаб. В  99,7% от случаите причина за цервикалният карцином е инфекция с високорискови типове на човешки папиломен вирус (HPV). Инфекцията с HPV е често полово предавано ​заболяване, като ​във възрастта между 20 и 25 години разпространението е от 30 до 60 %. Повечето сексуално активни жени ​са изложени на HPV инфекция поне веднъж през живота си. В повечето ​случаи инфекцията е преходна и регресира спонтанно, тъй ​като вирусът ​се очиства от имунната система. В около 20% от жените обачеинфекцията  персистира,​ което може ​да доведе до развитието ​на лезии ​на маточната шийка или до рак. +Извършват се чрез детекция на HPV вирусната ДНК посредством ​полимеразна верижна реакция ​(PCR). Тестът показва наличие или отсъствие на някой от 12 типа ​високорискови HPV (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66).  Резултатът ​се изразява като положителен или отрицателен за всеки ​отделен генотип
-При оптимален скрининг, честотата на болестта е 2-3 на 100 000. HPV тип 16 и 18 предизвикват около 70 от рака на маточната шийка и 50-60 % от цервикалните интраепителни неоплазии (CIN) стадий 2 и 3. +==== Защо и кога се изследва? ==== 
-Въпреки, че обикновено HPV-инфекцията е безсимптомна, като ​резултат се установяват тъканни промени - CIN 1, 2 и 3  ​на базата на увеличаваща се степен на анормалност ​в цервикалния епител. +Установено ече  ​HPV  ​инфекциите са преобладаващи и често преходни сред ​младите жени като различни проучвания установяват от 30 до 60% разпространение при ​20-25 годишните. С нарастване на възрастта се наблюдава спад в разпространението на HPV до 10-5% при 35 годишнитекоето се обяснява с фактаче повечето инфекции с HPV регресират ​спонтанно. Най-вероятно ​повечето ​HPV позитивни ​жени на възраст над ​30-35 години представляват ​групата индивиди, които не са успяли да изчистят инфекцията ​спонтанно. ​ При случаитекоито  ​прогресират до карцином обикновено се наблюдава продължителен латентен период (години). Риск от заразяване ​с HPV съществува през целия живот.   
-Потенциалът на високорисковите HPV да предизвикат злокачествени изменения в клетките ​се определя от вирусните онкопротеини Е6/Е7. Редица клинични проучвания безспорно са доказали, че  вирусните Е6/Е7 онкопротеини ​стартират процеса на злокачествено изменение на клетките преди появата на морфологични изменения, видими при цитологичното изследване. Това ​им отрежда роля ​на маркери ​за ранна диагностика на предракови и ракови изменения на маточната ​шийка. +!! Не всички жени инфектирани с HPV са с еднакъв ​риск ​за развитие на раково изменение ​след ​период от 3 години: 
-Навременното откриване на HPV инфекцията, особено определянето на специфичният генотип на HPV вируса и детекцията на вирусните ​Е6/Е7 онкопротеини, както и доказване на свръхекспресията ​на протеина p16 INK4a, ​е важно за определяне режима на проследяване ​на пациентите и позволява по-прецизното дефиниране на тези с повишен риск ​от развитие на рак ​на маточната шийка и терапевтичното ​поведение. +  * 1 на 4 инфектирани с HPV 16, 
-В Лаборатория Цибалаб ​на всяка жена могат да се направят следните изследвания :+  * 1 на 9  инфектирани с HPV 18, 
 +  * 1 на 19 инфектирани с някой от останалите ​12 типа високорискови HPV.
  
-  - • **Цитонамазката (РAP тест)**  ​стандартна скринингова ​процедура. +Ето защо при установяване на положителен резултат от скрининговото изследване за 14 типа високорискови HPV е препоръчително ​извършването на тест за генотипиране. Резултатът ​се интерпретира заедно с изследване на цитонамазка. 
-  - • **Течна цитология** – метод, позволяващ по-надеждно съхранение на клетките при ​транспортирането ​им до лабораторията,​ както и по-равномерното им разпределяне върху микроскопсото стъклото без припокриване+Индикации за изследване
-  - • **Тест ​за носителство на високорискови HPV** – извършва ​се чрез откриване ​на вирусната ДНК ​с високоспецифични и високочувтсвителни методи в клетки от лигавицата на шийката на матката. Скрининговото ​изследване ​дава отговор за наличие или ​отсъствие на някой от 14 високорискви типа HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70) без да се конкретизира типа на вируса. +  * За независима от възрастта оценка на риска и насочване към колпоскопия при пациенти с двусмислени ​цитологични резултати от Рар цитонамазка 
-  - • **Тестът за генотипиране**- показва наличие ​или отсъствие на някой ​от 12 високорискови типа HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66), като дава резултат положителентрицателен за всеки отделен тип+  * При ​пациенти ​с умерени до средни предракови състояния (PAP group III D) за предсказване на регресия, персистиране или ​прогресия. 
-  - • **Тест за определяне на вирусните Е6/Е7 онкопротеини** – Нов вискоспециализиран метод на изследване, който позволява да се определи дали ​в засегнатите от HPV вируса клетки от лигавицата на маточната шийка се откриват вирусните Е6/Е7 онкопротеини - маркери ​за ранна диагностика на предракови ​и ракови изменения ​на маточната шийка. Тестът определя ​наличие или отсъствие на вирусните ​Е6/Е7 онкопротеини ​от петте най-високорискови HPV 16, 18, 31, 33 и 45 (открити в  80% от случаите на рак на маточната шийка. +  ​При пациенти, които са били ​подложени на лечение за преканцерозни лезии и цервикален карцином. 
-  - • **Комплексно изследване** –течна цитология, HPV генотипиране и определяне на Е6/Е7 онкопротеини на човешкия папилома вирус. Така с едно пробовземане могат да се извършат и трите изследвания, което е по-малко инвазивно за пациентката. Материалът за изследване се взема от канала на шийката на матката с цервикална четка. Формата на четката и материалът, от който ​е изработена спомагат за внимателното и надеждно отделяне на достатъчно клетки от лигавицата на маточната шийкакакто от нейното каналче, ​така и от външната й част. След това четчицата се поставя в контейнер, който съдържа течна транспортна среда, чийто състав спомага за по-доброто съхранение на клетките – тяхната ​цялост и морфология. След пробовземането ​част от материала се нанася на микроскопско стъкло чрез специална система за центрофугиране ​и се обработва за цитологично изследване, а другата част се използва за вирусологичния анализ. +==== Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация ==== 
-  - • **Хистологичен тест за откриване на p16 INK4a антиген** -  имунохистохимичен тест за откриване ​на p16 INK4a антиген върху ​тъканни участъци от биопсии на маточната шийка ​ Имунохистохимичният ​кит се базира на използване на мише или заешко моноклонално антитяло, насочено срещу човешки протеин p16 INK4a-клетъчен протеин,​ участващ в контрола на клетъчния цикъл.Свръхекспресията на p16 се открива, когато постоянната ​инфекция ​с човешки папилома вирус предизвиква ​онкогенни трансформации на клетките в цервикса.  +При жени - Вземане на цервикален секрет  с помощта ​на четка 
-Съществуват множество ​изследвания съобщаващи, че свръх ​експресията на p16 INK4a протеин се наблюдава в много висок процент на случаи ​от висок клас на преканцерозна дисплазия на маточната шийка (т.е. 80 -100%) на CIN2 лезии и на практика всички CIN3 лезии и инвазивни ​ракови заболявания. Демонстрирани са нискогрупови цервикални ​интраепителни лезии (CIN1), където ​свръхекспресията на p16 INK4a е около 30 до 60% . +  * Отстранява се мукозният секрет от цервикалния канал и ектоцервикалната зона с отделен ​тампон или памук, който се изхвърля
-  +  * Четката се вкарва 1 до 1,5 см в цервикалния канал, така ​че най-дългите й косъмчета ​ да допират ектоцервикса
-Диагностичната ​интерпретация на оцветените тъканни срези е обект на съществени ​несъответствия между ​патолози и разлики в хистопатологичната интерпретация.Следователно, ​рискът от неточна ​диагноза е значителен. Това  ​може да доведе до неподходящо поведение към пациента т.е. свръхлечение на здрави жени ​или недостатъчно (неподходящо) лечение на жени с висок клас диспластични лезии.+  * Завърта се 3 пълни оборота по посока на часовниковата стрелка. Четката ​ се изважда ​от цервикалният канал като ​се внимава да не се докосне влагалищната ​повърхност. 
 +  * Четката ​ се поставя в епруветката ​с транспортна среда ​като се отрязва излишната част ​от дръжката и епруветката се затваря. 
 +<note important>​!! Пробовземането се извършва преди прилагането на оцетна киселина или йод в случай на провеждане ​на колпоскопско изследване.</​note>​ 
 +При мъже - Вземане на уретрален ​секрет  ​с помощта на сух тампон 
 +  * Пациентът трябва да бъде ​инструктиран ​да не уринира ​поне ​ 1 - 3 часа преди манипулацията
 +  * Тампонът се вкарва в уретрата на дълбочина от 2 до см и се завърта поне ​2 пълни оборота за 3-5 секунди. 
 +  * Тампонът се изважда ​и се поставя в епруветката ​с транспортна среда ​като се отрязва излишната част от дръжката ​и епруветката се затваря. 
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ​==== 
 +Положителен ​резултат за наличие на конкретен ​високорисков ​ HPV от 12-те типа
 +==== Често задавани въпроси ==== 
 +Какво ​представлява ракът на маточната шийка
 +Неконтролируемо делене на изменени/увредени ​клетки в областта на шийката ​на матката.
  
-С добавянето на препарати имунохистохимично оцветени за p16 INK4a протеин към конвенционалните ​препарати, от един и същ тъканен образец на маточната шийкаточността ​на диагностичната процедура се подобрява значително.Маркерът p16 INK4a се използва като помощно средство за увеличаване на точността в диагностиката на високостепенна цервикална интраепителна неоплазия и цервикален карцином.  +**Как се предава HPV?** 
-За да се изследва пробата трябва да се приготвят ​тъканни срези ​с дебелина 3-4 микрона от парафиновото блокче на биопсията, като материaлът е фиксиран от 6 до 48 часа в  10% неутрален ​буфериран формалин(NBF). Хистопатологично може да се изследва и материал от щипковата биопсия.+HPV е най-честата полово предавана инфекция, като ​във възрастта ​между 20 и 25 години разпространението е от 30 до 60 %. Предаването ​на инфекцията става най-често при контакт с кожата или лигавицата на заразен партньор. За разлика от останалите полово-предавани инфекции, в този случай, използването на презерватив не предпазва напълно ​от заразяване с HPV, тъй като вирусът може да бъде открит върху ​кожата около ​гениталиите (включително вътрешната част на бедрата), която остава ​открита и достъпна за контакт при полов акт.
  
 +**Какво се случва при заразяване (инфектиране) с НРV?**
 +Повечето сексуално активни жени ще бъдат изложени на инфектиране с HPV поне веднъж през живота си. В повечето случаи инфекцията е преходна и се отхвърля спонтанно,​ тъй като вирусът се елиминира от имунната система. При около 20% от жените обаче, инфекцията може да се превърне в постоянна (персистираща) и на по-късен етап да доведе до появата на лезии (т.нар. „ранички“) на маточната шийка и до развитието на рак. Този процес е сравнително бавен и е свързан с промени в клетъчната морфология и активиране на клетъчното делене. Не всички жени с положителен резултат от HPV теста са с еднакъв риск за развитие на раково изменение след 3 години – 1 на 4 инфектирани с HPV 16, 1 на 9  инфектирани с HPV 18, 1 на 19 инфектирани с някой от останалите 12 типа високорискови HPV .
 +Наличието на активна персистираща инфекция с високорисков тип HPV е необходимо,​ но не и достатъчно условие за развитието на цервикален карцином. Голяма част от жените,​ при които се установява наличие на такава инфекция не развиват рак. Допълнителни фактори,​ влияещи върху развитието на инфекцията са тютюнопушенето,​ приема на контрацептиви,​ стреса и пониженият имунитет.
  
 +**Какво представлява скринингът за рак на маточната шийка?​**
 +Скрининговите изследвания са тези, които спомагат за откриване на пациенти с риск за развитие на даден тип рак. В профилактиката на предраковите и раковите изменения на маточната шийка ​ има два скринингови теста, които се провеждат – цитонамазка (РAP – тест) и  HPV тест. Предраковите състояния и ранните стадии на заболяването обикновено не предизвикват болка или други симптоми,​ затова трябва да се търсят активно чрез редовни гинекологични прегледи и изследвания.
 +
 +**Какво е РAP – тест?**
 +Цитонамазката,​ позната още като РAP – тест, е стандартна скринингова процедура в профилактиката на рака на маточната шийка. Чрез наблюдение под микроскоп,​ методът открива клетки с променена морфология,​ взети от лигавицата на маточната шийка.
 +
 +**Какво е HPV тест?**
 +HPV тестът открива наличието на високорискови HPV в клетки от лигавицата на шийката на матката с помощта на високоспецифични и високочувствителни методи.
 +===== Информация за лекари =====
 +
 +===== Информация за партьори =====
 +Материали приети до вторник до 18ч. Готов резултат в сряда след 18 часа.
virus/hpv.1522330521.txt.gz · Последна промяна: 29.03.2018 16:35 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki