Морбили IgM (Measles)

LOINC 25421-9
Кратко наименованиеМорбили IgM (Measles)
Пълно наименование на тестаопределяне на IgM антитела срещу Морбилен вирус
Мерни единици Index, полуколичествен метод
Методика хемилуминесцентен тест (CLIA)
Други имена anti-Measles IgM immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 граничен, >1.1 положителен
virus/morbili_igm.txt · Последна промяна: 10.06.2019 11:13 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki