Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:ricettcia_igm [20.02.2016 14:11]
admin създадена
virus:ricettcia_igm [05.07.2016 17:28] (текуща)
admin [Информация за лекари]
Ред 31: Ред 31:
 Премахването му става чрез захващане с пинсети и леко опъване. На пострадалият се назначава и антибиотична терапия. Премахването му става чрез захващане с пинсети и леко опъване. На пострадалият се назначава и антибиотична терапия.
 ===== Информация за лекари ===== ===== Информация за лекари =====
-[[http://www.medik.bg/?​page=cat&​id=84|Марсилска треска]]+ 
 +Марсилската треска(известна още като Средиземноморска треска или Boutonneuse fever) е остро инфекциозно заболяване с причинител Rickettsia conorii.Рикетсиите са облигатни,​ интрацелуларни Грам-отрицателни кокобацили,​ които се развиват в цитоплазмата,​ и по-рядко в ядрата на еукариотнине клетки.Източник и преносител на инфекцията е кучешкия кърлеж-Rhipicephalus sanguineus, и по-рядко иксодови кърлежи от род Hyalomma. 
 +Марсилската треска е широко разпостранена в Южна Европа (около Средиземно море), Африка , Централна Азия, Индия и  Каспийско море.У нас ендемични огнища има в Източните Родопи и по Черноморското крайбрежие. R. conorii се подразделя на 6 подвида,​ всеки с определено географско разпространение , което обуславя и различното клинично протичане на заболяването в различните региони на света. 
 +  * Методи за изследване:В лаборатория „Цибалаб“ са  въведени тестове ​  за доказване ​ на специфични антитела от клас ​ IgМ и IgG срещу Rickettsia conorii ,с прилагане на индиректен ​ хемилуминисцентен ​ метод (CLIA) ​. 
 + 
 +  * Информативно съдържание и клинично значение 
 +Заразяването става посредством ухапване от кърлеж ,и по-рядко през конюнктивата ​ при попадане на инфекциозен материал от смачкан кърлеж.След като проникне през раната от ухапването,​ R. conorii инвазира и пролиферира в ендотелните клетки на малките кръвоносни съдове,​ причинявайки тъканна некроза,​ която се проявява като ​ tache noire (черно петно) на мястото на ухапването. Въпреки че тромбозата не е основен патогенетичен механизъм при това заболяване,​ често се развива дълбока венозна тромбоза в хода на инфекцията. 
 +Инкубационният период е  5-7 дни след ухапване от инфектиран кърлеж. Около 90% от случаите на Марсилска треска ​се диагностицират между м.юни и м.септември , което е резултат от репродуктивния цикъл на  Rhipicephalus. Безсимптомното прекарване на инфекцията ​ е  често срещано,​ тъй като при масови серологични изследвания е установено , че  антитела от клас IgG срещу R conorii се доказват при около 7-13% от здравото население. В повечето случаи заболяването протича леко, като леталитета е от 2 до5% (основно при малигнените форми на инфекцията). Фатално протичащите форми са при пациенти с късно поставена диагноза (>5 дни) , забавено лечение (>​10дни) или с подлежащо тежко основно заболяване (хронични чернодробни увреждания,​ диабет,​ G6PD, адвансирала бъбречна недостатъчност и др.) 
 +Около 37% от пациентите имат анамнеза за ухапване от кърлеж,​ а около 89% от тях съобщават за контакт с куче или посещение в ендемичен зазаболяването район. 
 +Тъй като специфичните ​ лабораторни тестове не могат да  потвърдят ​ диагнозата в първите дни на заболяването,​ диагностицирането ​ първоначално се поставя на базата на клиничните симптоми и епидемиологичната анамнеза . 
 +Основните клинични симптоми при ​ Марсилската треска са : 
 +  * Фебрилитет- 39-41°C 
 +  * Eкзантем -кожен обрив без сърбеж,​ появяващ се  2-6 дни след покачване на температурата,​задържа се около 10 дни., като преминава за около 10-14 дни.На мястото на кожните обриви след оздравяване остават кафеникави пигментации. 
 +  * кранио-фарингеален синдром,​ главоболие и регионален лимфаденит 
 +  * Tache noire – първичен афект, характерно черно петно на мястото на ухапване 
 +Клиничното протичане се характеризира с отчетлива стадийност на болестта,​ като острият стадий ​ преминава за около 10-14 дни. 
 +Въпреки че Марсилската треска е леко протичащо заболяване,​ тежки усложнения със засягане на нервната система се срещат при ​ 6-10% от случаите,​настъпващи най-често в резултат на ненавременно диагностициране на заболяването и прилагането на бета-лактамни антибиотици като емпирична терапия. При т.нар. малигнени форми на Марсилска треска може да се развие иктер, хеморагии от гастроинтестиналния тракт, пневмония,​ ступор,​ кома,​орхит ,​менингизъм,​ретинопатия,​невро-сензорна загуба на слуха или миалгичен артрит. 
 +За да се класифицира като малигнена ​ форма ,в дадения случай трябва да  се наблюдават 2 или повече от специфичните клинични симптоми,​ в комбинация с промени в 2 или повече от следните лабораторните показатели:​ тромбоцитопения,​ повишен креатинин,​ хипонатриемия,​ хипокалциемия или хипоксемия. 
 +  * Лабораторни изследвания 
 +Препоръчителен е следният панел от лабораторни изследвания,​ като той ​ зависи от стадия на заболяването,​ тежестта на клиничното протичане и  съпътстващата патология:​ 
 +  * ПКК с ДКК – нормохромна анемия,​ левкопения с лимфопения,​тромбоцитопения (35% от пациентите) 
 +  * Увеличени чернодробни ензими (при 60% от случаите) 
 +  * Креатинин – повишени нива ​ (30% от пациентите) 
 +  * Уринен анализ – хематурия и протеинурия(55 % от пациентите) 
 +  * Фибриноген – повишени стойности се наблюдават през острата фаза на заболяването 
 +Етиологичната диагноза се поставя чрез използването на култивиращи и имунологични методи. Изолацията на R. conorii и индиректната имунофлуоресценция са референтни методи за поставяне на диагнозата , но в рутинната практика се прилагат основно серологични методи за доказване на специфични антитела. IgM антителата се доказват в края на втората седмица след инфектирането и достигат своя пик през четвъртата седмица,​след което спадат,​ докато IgG  се задържат във високи нива в продължение на месеци след преболедуването. Поради това, използваните тестове за детекция на  IgM антитела трябва да са с висока чувствителност,​ с цел ранно поставяне на етиологична диагноза. CLIA методиката,​ използвана в лаборатория „Цибалаб“ се доближава максимално по чувствителност и специфичност до референтния IIF. 
 +При интерпретацията на тестовете трябва да се има ​ предвид ​ по-късната поява на IgM антителата,​задържането им във високи стойности и след преминаване на острата фаза на болестта,​ както и безсимптомните и инапарентни форми на инфекцията,​ които се доказват само с детекция на специфични антитела. 
 +5.Материал за серологично изследване 
 +Взема ​ се венозна или капилярна кръв.Препоръчително е изследването на серум, но е възможно използването и на  плазма с EDTA . 
 + 
 +Използвана литература:​ 
 +1.Brouqui P, Parola P, Fournier PE, Raoult D. Spotted fever rickettsioses in southern and eastern Europe. FEMS Immunol Med Microbiol. 2007 Feb. 49(1):​2-12. ​  
 +2.Palau LA, Pankey GA. Mediterranean Spotted Fever in Travelers from the United States. J Travel Med. 1997 Dec 1. 4(4):​179-182. ​  
 ===== Информация за партьори ===== ===== Информация за партьори =====
 Серума е стабилен за транспорт до 48 часа в епруветка със сепарационен гел на t 4-8 C. Резултат на следващия работен ден. ​ Серума е стабилен за транспорт до 48 часа в епруветка със сепарационен гел на t 4-8 C. Резултат на следващия работен ден. ​
virus/ricettcia_igm.txt · Последна промяна: 05.07.2016 17:28 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki