Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:torch_blot_igm [10.06.2019 09:44] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== имуноблот за TORCH panel – Immunoblot IgM ======
 +^LOINC ​ |  |
 +^Кратко наименование|имуноблот за TORCH panel – Immunoblot IgM  |
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgM антитела срещу причинителите Toxoplasma gondii, рубеолен вирус, цитомегаловирус и херпес симплекс вирусите тип 1 и 2 |
 +^Мерни единици ​ |качествен метод ​ |
 +^Методика ​ |имуноблот,​ lineblot ​ |
 +^Други имена ​ |immunoblot assay for IgG toward Toxoplasma gondii, Rubella virus, CMV, HSV-1 and HSV-2   |
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ |
 +^Референтни стойности ​ |отрицателен;​ граничен;​ положителен ​ |
 + 
 +**I. Същност**
 +
 +В лаборатория „Цибалаб“ е внедрен за рутинната диагностика иновативен тест, ​ Line-blot(имуноблот) за доказване на специфични ​ IgM и  IgG антитела срещу патогените,​ включени в TORCH синдрома.Тестът е подходящ както за скрининг,​така и за потвърждение.
 +TORCH синдромът ​ включва най-честите инфекциозни причинители,​ водещи до патология на бременността,​в това число:​Т – Toxoplasma gondii, О-other - други патогени,​ включващи Parvovirus В19, Treponema pallidum,​VZV и др., R – Rubella virus, С - cytomegalovirus ​ и  Н – Herpes simplex virus type 1 и 2). 
 +
 +**II. Методи ​ на определяне**
 + ​Тестът,​ позволява с един анализ да се изследват ​ антитела от клас IgM или IgG срущу всички патогени едновременно,​ включени в TORCH синдрома.
 +
 +**III.Клинично значение и информативно съдържание** ​
 +
 +Инфекциозните причинители,​ включени в TORCH синдромът са една от основните причини за патологична бременност. При майката инфекцията може да настъпи преди или по време на бременност,​ като обикновено инфекциите протичат асимптомно или с лека клинична симптоматика. Инфектирането на плода се осъществява при първична или реактивирана инфекция при майката,​ като механизмите на заразяване на фетуса са трансплацентарно,​ перинатално (от вагинални секрети или кръв) или постнатално (от кърмата или други източници). В резултат може да настъпят:​ забавяне на растежа,​ вродени малформации (засягащи редица органи и системи,​ в т.ч сърдечно-съдовата и нервната системи,​ зрение,​ слух и др.), спонтанен аборт, преждевременно или мъртво раждане. Рискът от развитието на първична инфекция при плода обикновено е обратно пропорционален на гестационната възраст. Така напр. най-рисково е инфектиране по време на първи триместър от бременността,​ като голям процент от случаите остават недиагностицирани,​ тъй като завършват със спонтанен аборт до 12 гестационна седмица.Когато първичната инфекция на майката настъпва през третия триместър на бременността,​ рискът от трансплацентарна трансмисия е много по-висок –от 75 до 80%. За разлика от първичната инфекция,​ персистиращата или реактивираната инфекция не представляват толкова сериозен риск за плода. В този случай само 5 до 10% от новородените се заразяват. Рискът от интраутеринна трансмисия на CMV по време на бременност е значително по-голям при жените,​ които развиват първична инфекция постконцепционно,​ в сравнение с жените,​ при които има данни за инфекция (циркулиращи CMV антитела) преди забременяването.
 +recomLine TORCH IgG
 +Използването на рекомбинантни антигени позволява в един диагностичен тест да се получи следната информация:​
 +
 +  * Неномериран списъкToxo lysate- наличието или отсъствието на тези антитела определя имунния статус към Toxoplasma gondii.
 +  * Toxo p30 – определят времето от началото на инфекцията,​ като наличието им е показател за инфекция с давност повече от 3 месеца
 +  * Rubella WHO control-дава информация за наличие на протективен имунитет
 +  * Rubella lysate- наличието на тези антитела определя ​ имунния статус към рубеолния вирус
 +  * CMV lysate- антителата ​ определят имунния статус към CMV
 +  * CMV gB2 - наличието им е показател за инфекция с давност повече от 6-8 седмици
 +  * HSV-1/2 lysate – тези антителата ​ определят имунния статус към HSV
 +  * HSV-2 gG2 –доказват инфекция с  HSV-type 2
 +  * recomLine TORCH IgM:
 +1. Позволява идентифициране с една реакция на специфични IgM  антитела срещу Toxoplasma gondii,​Rubella,​ CMV,HSV 1 и 2
 +2. Целта на анализа е потвърждаване на положителни и нееднозначни ​ резултати при доказване на остра инфекция с дадения патоген.
 +
 +**IV.Индикации:​**
 +TORCH IgG/IgM тестът се препоръчва за скрининг ​ при ​ жени в репродуктивна възраст преконцепционно или възможно най-рано след диагностициране ​ на бременността,​за ​ да се  установи ​ имунният им  статус и вероятно протичане на асимптомна инфекция
 +Изследването се препоръчва при всички нееднозначни резултати,​ получени от други скринингови изследвания за всеки от включените в панела патогени.
 +Тестът дава възможност за мониториране на серонегативните жени по време на бременност ​ и съответно навременна терапия при първична инфекция на майката.
 +Определя времето от началото на инфекцията ,като отдиференцира остра,​реактивирана,​ прекарана или суспектна инфекция.
 + 
 +**V.Материал за изследване:​**
 +Препоръчва се изследване на серум, но е възможно да се използва ​ и плазма.
 +
 +**Използвана литература**
 +1.Bhide A, Papageorghiou AT.Managing primary CMV infection in pregnancy.2008Jun;​115(7):​805-7. ​
 +2. ML Delforge, J Eykmans, D Steensels , C Montesinos, Combination of line immunoassays Mikrogen ​
  
virus/torch_blot_igm.txt · Последна промяна: 10.06.2019 09:44 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki